Open navigation

Công văn 557/VPCP-KTTH ngày 23/01/2024 Làm rõ tác động của thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 01_7_2024 đến việc sửa đổi dự án Luật Bảo hiểm xã

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 557/VPCP-KTTH

V/v làm rõ tác động của thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 01/7/2024 đến việc sửa đổi dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Hà Nội ngày 23 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Tư pháp;
 - Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 và dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5 năm 2024). Tuy nhiên, dự thảo Luật chưa cập nhật, đánh giá tác động toàn diện đầy đủ của việc thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Theo yêu cầu của Ủy ban Xã hội của Quốc hội tại văn bản số 2241/UBXH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 (chụp kèm theo), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công giao Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Tư pháp và Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khẩn trương nghiên cứu, làm rõ tác động của việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng đối với các đối tượng khác nhau, đặc biệt là lực lượng vũ trang, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở, cơ cấu tiền lương làm căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội, đề xuất chỉnh lý các nội dung có liên quan trong dự thảo Luật, đồng thời đánh giá tác động đến ngân sách Nhà nước khi thực hiện điều chỉnh, bảo đảm tính chính xác của số liệu, xem xét đầy đủ, toàn diện các khía cạnh, báo cáo Chính phủ trước ngày 25 tháng 01 năm 2024.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các Bộ, cơ quan biết, khẩn trương thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Lê Minh Khái;
- Bộ LĐTBXH: BHXH, QHLĐ-TL, PC;
- Bộ Nội vụ: Vụ TL;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, Vụ PL;
- Lưu: VT, KTTH (2).Thg

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.