Open navigation

Công văn 244/TCT-CS ngày 18/01/2024 Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 244/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
(Địa chỉ: Số 315 Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều,
  thành phố Cần Thơ).

Trả lời công văn số 4094/BC-BVTWCT ngày 12/12/2023 của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ về chính sách thuế đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hồ sơ công văn số 4094/BC-BVTWCT nêu trên, Bệnh viện Đa kLoa Trung ương Cần Thơ đã được Cục Thuế thành phố Cần Thơ kiểm tra thuế và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Không đồng ý với quyết định xử phạt, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã có đơn khiếu nại gửi cơ quan thuế. Cục Thuế thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 208/QĐ-CTCTH ngày 02/6/2023 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ngày 05/12/2023, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1860/QĐ-TCT về việc giải quyết khiếu nại lần hai của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Do đó, trường hợp Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ không đồng ý với các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan thuế thì có quyền thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 và Điều 2 Quyết định số 1860/QĐ-TCT ngày 05/12/2023 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục Thuế TP Cần Thơ;
- Cục KTNB, Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.