Open navigation

Công văn 248/TCT-CS ngày 18/01/2024 Chính sách thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 248/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Cần Thơ;
- Công ty cổ phần thực phẩm Phạm Nghĩa.
(79T Nguyễn Văn Quy, Khu vực Phú Khánh, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 01/11/2023-PN ngày 09/11/2023 của Công ty cổ phần thực phẩm Phạm Nghĩa về việc chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015) về đối tượng không chịu thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 5, Khoản 5 và Khoản 7 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT và thuế suất 5%;

Bộ Tài chính đã có công văn số 7062/BTC-TCT ngày 29/5/2014 hướng dẫn về thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản;

Đề nghị Công ty cổ phần thực phẩm Phạm Nghĩa liên hệ với Cục Thuế thành phố Cần Thơ để được hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Cần Thơ và Công ty cổ phần thực phẩm Phạm Nghĩa được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.