Open navigation

Công văn 260/BTC-TCT ngày 08/01/2024 Chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 260/BTC-TCT

V/v chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế.

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2024 

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;
 - Bộ Y tế.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 3962/UBND-KT ngày 03/10/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập và công văn số 6609/BYT-KH-TC ngày 13/10/2023 của Bộ Y tế về thực hiện chính sách thuế TNDN tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại Điều 2 và Điều 3 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 quy định:

“Điều 2. Người nộp thuế

1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:...

d) Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

đ) Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Điều 3. Thu nhập chịu thuế

1. Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác quy định tại khoản 2 Điều này. ”

- Tại Điều 11 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Điều 11. Phương pháp tính thuế

1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất;...

5. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này hạch toán được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

a) Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%. Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật áp dụng mức thuế quy định tại Điểm c Khoản này;

b) Đối với kinh doanh hàng hóa là 1%;

c) Đối với hoạt động khác là 2%.

Liên quan đến kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Bộ Y tế về thuế TNDN đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, Bộ Tài chính đã có các công văn như sau:

- Công văn số 1422/BTC-TCT ngày 13/02/2020 và công văn số 5786/BTC-TCT ngày 02/6/2021 gửi Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;

- Công văn số 15267/BTC-TCT ngày 11/12/2020 gửi Bộ Y tế;

- Công văn số 5934/BTC-TCT ngày 09/6/2023 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Tổng cục Thuế đã có các công văn: công văn số 3002/TCT-CS ngày 28/7/2020 gửi Cục Thuế tỉnh Bình Phước, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công văn số 4121/TCT-CS ngày 11/10/2019 trả lời Thanh tra thành phố Cần Thơ; công văn số 2656/TCT-CS ngày 25/7/2022 trả lời Cục Thuế tỉnh Gia Lai (bản chụp các công văn gửi kèm theo).

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị chức năng, các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế TNDN hiện hành.

Bộ Tài chính trao đổi để Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Bộ Y tế biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Gia Lai (để biết);
- Cục Thuế TP Cần Thơ (để biết);
- Cục Thuế TP Hà Nội (để biết);
- Các đơn vị: Cục QLGSCST, Vụ PC, Vụ HCSN, Cục QLG;
 - Lưu VT, TCT (VT, PC, CS (3b)).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Ngọc Minh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.