Open navigation

Công văn 3097/TCT-TTKT ngày 24/07/2023 Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3097/TCT-TTKT

V/v quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2023

 Kính gửi: Công ty CP BOT cầu Bạch Đằng

Tổng cục Thuế nhận được văn bản ngày 16/06/2023 của Công ty CP BOT cầu Bạch Đằng (sau đây gọi tắt là “Công ty”) kiến nghị về việc xem xét không áp dụng khống chế chi phí lãi vay theo quy định tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP đối với doanh nghiệp dự án BOT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định về các bên có quan hệ liên kết tại Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ;

- Căn cứ quy định về phạm vi điều chỉnh tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ;

- Căn cứ quy định về chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ;

- Căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 17 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội quy định:

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 1 Quy chế Đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao ban hành kèm theo Nghị định số 87- CP ngày 23/11/1993 của Chính phủ;

Căn cứ các quy định nêu trên:

Trường hợp Công ty được một doanh nghiệp (bao gồm cả tổ chức tín dụng) bảo lãnh hoặc cho vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay thì được xác định là các bên có quan hệ liên kết. Khi đó giữa Công ty và các bên liên kết có phát sinh giao dịch liên kết thì thuộc đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP, trừ các giao dịch kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

Theo đó, chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP.

Quy định hiện hành tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP không miễn trừ áp dụng quy định khống chế chi phí lãi vay đối với khoản vay đầu tư xây dựng dự án BOT.

Công ty CP BOT cầu Bạch Đằng có trách nhiệm chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật. Đề nghị Công ty liên hệ Cục thuế tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty CP BOT cầu Bạch Đằng biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, TTKT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC THANH TRA - KIỂM TRA THUẾ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Tô Kim Phượng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.