Open navigation

Công văn 362/VPCP-KTTH ngày 17/01/2024 Thuế giá trị gia tăng đầu vào của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 362/VPCP-KTTH

V/v thuế giá trị gia tăng đầu vào của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng Bộ Công Thương;
- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;
 - Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc EVN.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 13662/BTC-TCT ngày 11 tháng 12 năm 2023 về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (văn bản kèm theo), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu:

1. Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương báo cáo về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại công văn số 5050/VPCP-KTTH ngày 26 tháng 7 năm 2021, xác định rõ vấn đề vướng mắc liên quan đến thuế GTGT (nếu có) và đề xuất phương án xử lý, đảm bảo đúng quy định, đúng thẩm quyền, gửi Bộ Tài chính trước ngày 22 tháng 01 năm 2024.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, làm việc với Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc EVN để hoàn thiện, thống nhất nội dung phương án đề xuất xử lý đối với thuế GTGT đầu vào của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01 năm 2024.

3. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái (để b/c);
- Các Bộ: TC, KHĐT, CT, TP;
- UBQLVNN;
- EVN;
- VPCP: BTCN,PCN MaiThị ThuVân;
 - Lưu: VT, KTTH (1)Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.