Open navigation

Công văn 79/TCT-CS ngày 09/01/2024 Phân bổ chi phí Trung tâm nghiên cứu phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/TCT-CS

V/v phân bổ chi phí Trung tâm nghiên cứu phát triển của SEV.

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3345/CTBNI-TTKT1 ngày 23/8/2023 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn về phân bổ chi phí liên quan đến Trung tâm nghiên cứu phát triển tại Hà Nội và phân bổ vốn đầu tư của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3089/TCT-CS ngày 24/7/2023 gửi Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh trong đó có nội dung: “Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh căn cứ hồ sơ cụ thể và đề xuất của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh có văn bản xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương thành lập dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển Samsung tại Khu đô thị Tây Hồ Tây, quy định tại Điều 3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2146455558 ngày 26/12/2019, ý kiến đề xuất về phân bổ chi phí và phân bổ vốn đầu tư của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, trên cơ sở đó căn cứ pháp luật thuế và pháp luật về đầu tư hướng dẫn Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam thực hiện theo quy định.”

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr. Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC(TCT);
- Website TCT;
 - Lưu VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.