Open navigation

Công văn 80/TB-BHXH ngày 12/01/2024 Lãi suất đầu tư bình quân và lãi suất thị trường liên ngân hàng

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/TB-BHXH

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2024

 THÔNG BÁO

LÃI SUẤT ĐẦU TƯ BÌNH QUÂN VÀ
 LÃI SUẤT THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG

Thực hiện khoản 3 Điều 6 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân và các đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

- Mức lãi suất đầu tư bình quân trong năm 2023 là 4,36%/năm, tương đương 0,363%/tháng;

- Mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên cổng Thông tin điện tử ngày 29/12/2023 (ngày 30, 31/12/2023 là ngày nghỉ) là 5,90%/năm, tương đương 0,492%/tháng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo cho các đơn vị được biết./.

 
Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để b/c);
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- BHXH Bộ Quốc Phòng;
- BHXH Công an nhân dân;
- Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ, Vụ TC-KT;
- Trung tâm Công nghệ thông tin;
 - Lưu: VT, ĐTQ.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ QUỸ
 Ngô Thị Bích Hạnh

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.