Open navigation

Công văn 1058/BTC-KBNN ngày 25/01/2024 Phân bổ kinh phí được sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1058/BTC-KBNN

V/v phân bổ kinh phí được sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương;
 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Triển khai Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, theo đó thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2023 và tiếp tục triển khai Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân bổ kinh phí từ nguồn cải cách tiền lương để thực hiện mức lương tăng thêm (từ mức lương cơ sở hiện hành lên mức lương mới) và tiếp tục thực hiện tích lũy nguồn cải cách tiền lương theo quy định, như sau:

1. Theo phân loại dự toán tại công văn số 15601/BTC-KBNN ngày 17/11/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán dự toán, lệnh chi tiền ngân sách trung ương Mã tính chất nguồn 14 - Kinh phí thực hiện chính sách tiền lương, bao gồm các nguồn kinh phí để thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội sau đây gọi là nguồn cải cách tiền lương.

2. Đối với nguồn cải cách tiền lương được theo dõi, quản lý tại các đơn vị sử dụng ngân sách:

- Các đơn vị Kho bạc Nhà nước (KBNN) có trách nhiệm hạch toán, theo dõi riêng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương (mã tính chất nguồn 14, theo dõi việc tạo nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương), không được phép chi ra khi chưa có quyết định của cấp thẩm quyền và được chuyển sang năm sau theo quy định tại Khoản 3, Điều 64, Luật Ngân sách nhà nước.

- Cơ quan tài chính, đơn vị dự toán các cấp có trách nhiệm xác định số sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương để xử lý tăng lương từ mức lương cơ sở hiện hành lên mức lương mới ngoài quỹ tiền lương tại quyết định giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách.

- Trên cơ sở quyết định của cấp có thẩm quyền về giao dự toán cho đơn vị sử dụng ngân sách (sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương để chi phần chênh lệch tăng thêm từ mức lương cơ sở hiện hành lên mức lương cơ sở mới), KBNN nơi giao dịch thực hiện hạch toán chuyển từ nguồn để cải cách tiền lương (mà tính chất nguồn 14) sang Quỹ lương cơ bản để thực hiện chi cải cách tiền lương.

3. Đối với nguồn cải cách tiền lương tích lũy đang được theo dõi, quản lý tại cấp ngân sách:

Khi sử dụng nguồn cải cách tiền lương đang được theo dõi, quản lý tại cấp ngân sách bổ sung dự toán để thực hiện chi cải cách tiền lương, cơ quan tài chính thực hiện phân bổ và giao dự toán vào Quỹ lương cơ bản của đơn vị (không thực hiện phân bổ và giao dự toán chi lương phần tăng thêm vào nguồn cải cách tiền lương - mã tính chất nguồn chi 14). KBNN kiểm soát chi trên cơ sở quyết định giao dự toán của cơ quan có thẩm quyền.

Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố;
- KBNN các tỉnh, thành phố;
 - Lưu: VT, KBNN (135 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Trần Thị Huệ

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.