Open navigation

Công văn 593/VPCP-KSTT ngày 24/01/2024 Kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác thống kê liên quan đến dân số

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 593/VPCP-KSTT

V/v kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác thống kê liên quan đến dân số

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ;
 - Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Về kiến nghị, đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an tại văn bản số 268/BKHĐT-TCTK ngày 10 tháng 01 năm 2024 liên quan đến việc quản lý và sử dụng dữ liệu dân số tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Công an làm việc với các Bộ, cơ quan có liên quan về khảo sát, đánh giá các cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý nhà nước, để thực hiện khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu, phục vụ công tác thống kê liên quan đến dân số, bảo đảm theo đúng quy định pháp luật về kết nối, chia sẻ dữ liệu số, giao dịch điện tử, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng trong các cơ quan nhà nước.

2. Các Bộ, cơ quan quản lý dữ liệu liên quan đến chỉ tiêu thống kê về dân số có trách nhiệm cung cấp dữ liệu mở, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác thống kê, bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước và lộ trình triển khai Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1627/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2023. Đối với các trường dữ liệu chứa thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước; Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Công an triển khai thực hiện theo quy định pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước, trường hợp cần thiết báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTgCP Trần Lưu Quang (để b/c);
- VPCP: BTCN; Các Vụ: KGVX, KTTH, PL;
 - Lưu: VT, KSTT (02). VTA 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 Trần Văn Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.