Open navigation

Công văn 609/VPCP-NN ngày 25/01/2024 Triển khai 03 nhiệm vụ liên quan đến kinh tế tập thể Hợp tác xã

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 609/VPCP-NN

V/v triển khai 03 nhiệm vụ liên quan đến kinh tế tập thể, HTX do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ giao

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Về đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản: số 10201/BKHĐT-KTHT ngày 06 tháng 12 năm 2023, số 13/BKHĐT-KTHT ngày 02 tháng 01 năm 2024 về việc triển khai 03 nhiệm vụ liên quan đến kinh tế tập thể, hợp tác xã do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ giao, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, hoàn thiện hồ sơ, dự thảo Báo cáo của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai 03 nhiệm vụ liên quan đến kinh tế tập thể, hợp tác xã, trong đó rà soát tên “Chương trình tổng thể về phát triển kinh tế tập thể” bảo đảm phù hợp theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2023; rà soát, chỉnh lý từ ngữ, kỹ thuật trình bày văn bản phù hợp với báo cáo của Chính phủ; trình Chính phủ trước ngày 01 tháng 02 năm 2024.

2. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTgCP Lê Minh Khái;
- Các Bộ: TP, TC, NNPTNT;
- Liên minh HTX Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: PL, KTTH, QHĐP, TCCV;
- Lưu: VT, NN (2). LCT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.