Open navigation

Công văn 918/BTC-TCT ngày 22/01/2024 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 918/BTC-TCT

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 2043/UBND-KT ngày 26/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đề nghị xem xét tháo gỡ khó khăn của Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Kiên Giang. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 9 Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 quy định về giảm thuế TTĐB;

Căn cứ Khoản 1 Điều 62 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về gia hạn nộp thuế; Điều 124 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế;

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 không có quy định về gia hạn số thuế nợ, chỉ có quy định về gia hạn nộp thuế và khoanh tiền thuế nợ.

Căn cứ quy định nêu trên và trường hợp của Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Kiên Giang nêu tại công văn số 2043/UBND-KT, Công ty không thuộc trường hợp giảm thuế TTĐB theo quy định tại Luật thuế TTĐB; không thuộc trường hợp gia hạn nộp thuế, không thuộc trường hợp khoanh tiền thuế nợ theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

Bộ Tài chính có ý kiến để UBND tỉnh Kiên Giang được biết./.

  

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Kiên Giang;
- Vụ Pháp chế, Cục QLGS CST;
- Vụ PC, Vụ QLN - TCT;
 - Lưu: VT, TCT (VT, CS).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Ngọc Minh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.