Open navigation

Quyết định 24/QĐ-BHXH ngày 19/01/2024 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01_NQ-CP

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2024

 QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THỰC HIỆN
NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 05/01/2024 CỦA CHÍNH PHỦ

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/08/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Hội đồng Quản lý BHXH (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
- TGĐ và các Phó TGĐ:
- Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam:
 - Lưu: VT, KHĐT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thế MạnhCHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 05/01/2024 
CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số: 24/QĐ-BHXH ngày 19/01/2024 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam)

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (sau đây gọi chung là Nghị quyết số 01/NQ-CP), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP với các nội dung sau:

I. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu

1. Mục tiêu: Triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

2. Chỉ tiêu chủ yếu năm 2024

- Hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao.

- Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, cụ thể: Số người tham gia BHXH đạt tỷ lệ 42%-43%; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt tỷ lệ 33%-33,5%; số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt tỷ lệ bao phủ 94,1% dân số.

- Tiếp tục tăng tỷ lệ số người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị; phấn đấu đến hết năm 2025, tỷ lệ số người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị đạt 68%.

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, công việc liên quan để hoàn thiện, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về bảo hiểm; tích hợp tài khoản định danh điện tử VneID trên ứng dụng VssID nhằm cung cấp nhiều tiện ích, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường kết nối, chia sẻ để CSDL phát huy hiệu quả cao nhất, góp phần tích cực vào chuyển đổi số quốc gia.

- Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, người lao động, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

- Quyết liệt chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác của Chính phủ; đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính.

II. Chủ đề, quan điểm, trọng tâm chỉ đạo

1. Bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các Nghị quyết chuyên đề, các Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Ngành và các Chương trình, Kế hoạch trọng tâm của BHXH Việt Nam thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo và từng thành viên Ban Chỉ đạo để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT từ cấp tỉnh đến cấp xã; tăng nhanh, bền vững độ bao phủ BHXH, BHYT, hướng tới lộ trình thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân theo các Nghị quyết của Đảng đã đề ra.

3. Chủ động phối hợp với các Bộ ngành trong việc xây dựng, sửa đổi chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT; Bám sát tình hình thực tiễn, phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp, nhất là những vấn đề cấp bách phát sinh trong ngắn hạn, đồng thời thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

4. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả và trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số quốc gia; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; chấn chỉnh, khắc phục triệt để việc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ; đồng thời phải bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

5. Thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách; quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHYT, BHTN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

6. Tăng cường công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT; đẩy mạnh truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, giá trị, lợi ích của việc tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, tạo sự đồng thuận, nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT đến các tầng lớp nhân dân.

III. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Tập trung tăng nhanh diện bao phủ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng cường công tác thu, giảm và thu hồi tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra tại các Nghị quyết1.

2. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài lực được giao để ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

a) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính và các quỹ BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

b) Giải quyết, chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người hưởng đảm bảo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

c) Thực hiện phân bổ dự toán thu, chi BHXH, BHYT, BHTN theo đúng dự toán Thủ tướng Chính phủ giao; triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên, năm 2024 cắt giảm, tiết kiệm 5% ngay từ đầu năm dự toán chi thường xuyên so với dự toán được giao.

3. Tiếp tục rà soát, tham mưu hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế chính sách gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật

a) Tiếp tục rà soát, tham mưu hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế chính sách của Ngành BHXH Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Thực hiện rà soát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ trong toàn Ngành để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp, đảm bảo tính hợp pháp của văn bản, đáp ứng yêu cầu phát sinh trong thực tiễn.

4. Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới

a) Tham mưu hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN theo hướng mở rộng độ bao phủ và phát triển người tham gia; tăng cường công tác giám sát về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở các địa phương; tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật BHXH; Luật BHYT; Luật Việc làm; Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Dược và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn.

b) Phối hợp chặt chẽ với Ngành y tế tổ chức thực hiện tốt chính sách BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

5. Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

a) Thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

b) Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018; xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị và người đứng đầu để làm cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 01/7/2024; hoàn thành xây dựng vị trí việc làm công chức, viên chức trong Ngành BHXH Việt Nam trước ngày 31/3/2024.

c) Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, công chức, công vụ và thủ tục hành chính; tập trung xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. Đẩy mạnh phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới toàn diện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải cách thủ tục hành chính; tập trung rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo toàn trình và chất lượng.

d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; triển khai có hiệu quả các quy định thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam.

6. Triển khai Hiệp định về BHXH đã ký kết với nước Đại Hàn Dân Quốc và tiếp tục đẩy mạnh đàm phán ký kết Hiệp định song phương về BHXH với các nước khác; Nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các nguồn lực, kinh nghiệm quốc tế phục vụ cho sự phát triển Ngành BHXH Việt Nam.

7. Đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tạo sự đồng thuận, nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT đến các tầng lớp nhân dân.

(Nhiệm vụ cụ thể thực hiện tại Phụ lục kèm theo Chương trình hành động này)

III. Tổ chức thực hiện

Trên cơ sở những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong Chương trình hành động của BHXH Việt Nam và Chương trình công tác năm 2024 của đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Xây dựng, ban hành Chương trình hành động cụ thể của đơn vị trong tháng 01 năm 2024; trong đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch được giao để có biện pháp chủ động quản lý, điều hành thực hiện kế hoạch về nhiệm vụ, tiến độ thực hiện; gửi BHXH Việt Nam (qua Vụ Kế hoạch và Đầu tư) chậm nhất ngày 20/02/2024 để tổng hợp, theo dõi.

2. Kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình công tác đã đề ra; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết gửi BHXH Việt Nam (Vụ Kế hoạch và Đầu tư) qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành Eoffice để tổng hợp, báo cáo Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam theo quy định; đồng thời phản ánh kết quả thực hiện Nghị quyết vào báo cáo hàng tháng của đơn vị, đặc biệt là chỉ tiêu phát triển người tham gia, thu, nợ chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, thời gian cụ thể như sau:

a) Báo cáo hàng tháng: Ban Quản lý Thu-Sổ, thẻ; Ban Thực hiện chính sách BHXH; Ban Thực hiện chính sách BHYT; Vụ Tài chính - Kế toán; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Thanh tra - Kiểm tra; Trung tâm Công nghệ thông tin; Trung tâm Truyền thông; Văn phòng BHXH Việt Nam: báo cáo đánh giá kết quả triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực phụ trách trước ngày 15 hàng tháng (riêng báo cáo tháng 01 năm 2024, gửi trước ngày 22 tháng 01 năm 2024).

b) Báo cáo tổng kết năm: các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động Nghị quyết trước ngày 05 tháng 11 năm 2024.

3. Triển khai các Phong trào thi đua yêu nước của Ngành BHXH Việt Nam, Phong trào thi đua của cơ quan BHXH Việt Nam thực hiện Phong trào thi đua yêu nước năm 2024 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, đổi mới, phát triển, lập thành tích xuất sắc hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2025)” và các phong trào thi đua khác theo đợt, theo chuyên đề với nội dung, mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn./.PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 05/01/2024 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 24/QĐ-BHXH ngày 19 tháng 01 năm 2024 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Tập trung tăng nhanh diện bao phủ người tham gia BHXH, BHYT; tăng cường công tác thu, giảm và thu hồi tiền chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 125/NQ-CP, Quyết định số 546/QĐ-TTg, Nghị quyết số 69/NQ-CP, Nghị quyết số 68/2022/QH15

1

Xây dựng kịch bản phát triển người tham gia BHXH, BHYT và tổ chức thực hiện tại BHXH các tỉnh, thành phố.

Ban Quản lý Thu-Sổ, Thẻ

BHXH tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Năm 2024

2

Chỉ đạo BHXH các địa phương tham mưu, nâng cao chất lượng của Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tiềm năng, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Ban Quản lý Thu-Sổ, Thẻ

BHXH tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

3

Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền đưa tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN vào Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH tại địa phương hàng năm; giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đến tận cấp xã.

Ban Quản lý Thu-Sổ, Thẻ

BHXH tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

4

Thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời, khắc phục tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN. Phấn đấu đạt và vượt mức chỉ tiêu dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao.

Ban Quản lý Thu-Sổ, Thẻ

BHXH tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Năm 2024

5

Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tham mưu, đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng ngoài mức đóng quy định của Nhà nước.

Ban Quản lý Thu-Sổ, Thẻ

BHXH tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Năm 2024

6

Ban hành tài liệu khung cho nhân viên làm công tác BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động

Ban Quản lý Thu-Sổ, Thẻ

BHXH tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Năm 2024

II

Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài lực được giao để ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

a)

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính và các quỹ BHXH, BHYT, BHTN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định

1

Hoàn thiện đồng bộ các quy định của Ngành BHXH Việt Nam về công tác tài chính, tài sản phù hợp với các quy định của Nhà nước và tình hình thực tiễn; triệt để tiết kiệm các khoản chi (kể cả chi đầu tư và chi thường xuyên); bảo đảm quản lý chặt chẽ, hiệu quả, công khai, minh bạch các nguồn tài chính được giao.

Vụ Tài chính - Kế toán

BHXH tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

2

Tăng cường các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT, BHTN. Hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm pháp luật và các hành vi trốn đóng, nợ đóng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN.

Vụ Tài chính - Kế toán Ban Thực hiện chính sách BHYT

Ban Thực hiện chính sách BHXH

Vụ Quản lý Đầu tư quỹ

BHXH tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

3

Xây dựng Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Ngành BHXH Việt Nam theo Chương trình tổng thể hàng năm của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính; tổ chức triển khai thực hiện trong toàn Ngành.

Vụ Tài chính - Kế toán

BHXH tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Năm 2024

4

Đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành BHXH Việt Nam.

Vụ Tài chính - Kế toán

BHXH tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Năm 2024

5

Tăng cường công tác Thanh tra, kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao công tác quản lý tài chính, tài sản của Ngành; quản lý, sử dụng quỹ BHXH, BHYT, BHTN

Vụ Thanh tra Kiểm tra; Vụ Kiểm toán nội bộ

BHXH tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

6

Thực hiện Phương án đầu tư quỹ năm 2024 sau khi được Hội đồng Quản lý BHXH thông qua, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Vụ Quản lý đầu tư quỹ

Các đơn vị liên quan

Năm 2024

7

Xây dựng phương án đầu tư quỹ năm 2025 trình Hội đồng Quản lý BHXH thông qua.

Vụ Quản lý đầu tư quỹ

Các đơn vị liên quan

Năm 2024

8

Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, các cơ sở KCB quản lý sử dụng quỹ BHYT đúng quy định, hiệu quả; tăng cường phòng chống lạm dụng trục lợi quỹ BHYT.

Ban Thực hiện chính sách BHYT

BHXH tỉnh, thành phố, Các đơn vị liên quan

Năm 2024

b)

Giải quyết chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người hưởng đảm bảo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

9

Phối hợp với Ngành Y tế: giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc mua sắm, sử dụng và thanh toán thuốc, vật tư y tế; nghiên cứu hoàn thiện phương thức chi trả dịch vụ y tế theo lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế phù hợp với khả năng chi trả của người dân, quỹ BHYT.

Ban Thực hiện chính sách BHYT

Các đơn vị liên quan

Năm 2024

10

Tổ chức thực hiện giải quyết hưởng, chi trả các chế độ BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ, kịp thời, đúng người, đúng chế độ đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách.

Vụ Tài chính - Kế toán

Ban Thực hiện chính sách BHXH

Ban Thực hiện chính sách BHYT

BHXH tỉnh, thành phố, Các đơn vị liên quan

Năm 2024

11

Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với cơ quan Bưu điện tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH gộp tháng 1, tháng 2-2024 vào cùng kỳ chi trả tháng 1-2024, đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời tới người hưởng, tạo điều kiện thuận lợi giúp người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH vui Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Vụ Tài chính - Kế toán

BHXH tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Tháng 1 năm 2024

12

Đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Xây dựng lộ trình và giao chỉ tiêu cho BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện vận động, khuyến khích người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Vụ Tài chính - Kế toán

BHXH tỉnh, thành phố

Năm 2024

c)

Thực hiện phân bổ dự toán thu, chi BHXH, BHYT, BHTN theo đúng dự toán Thủ tướng Chính phủ giao; triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên, năm 2024 cắt giảm, tiết kiệm 5% ngay từ đầu năm dự toán chi thường xuyên so với dự toán được giao.

13

Tổng hợp, thẩm định phân bổ dự toán thu, chi BHXH, BHYT, BHTN năm 2024 theo đúng dự toán Thủ tướng Chính phủ giao; triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên, năm 2024 cắt giảm, tiết kiệm 5% ngay từ đầu năm dự toán chi thường xuyên so với dự toán được giao; công khai dự toán theo quy định.

Vụ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ Tài chính - Kế toán

BHXH tỉnh, thành phố, Các đơn vị liên quan

Năm 2024

14

Thực hiện phân bổ vốn đầu tư công năm 2024 đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư công và quy định của Luật Đầu tư công.

Vụ Kế hoạch và Đầu tư

BHXH tỉnh, thành phố, Các đơn vị liên quan

Năm 2024

15

Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo sử dụng vốn đầu tư công hiệu quả.

Vụ Kế hoạch và Đầu tư

BHXH tỉnh, thành phố, Các đơn vị liên quan

Năm 2024

III

Tiếp tục rà soát, tham mưu hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế chính sách gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật

1

Tiếp tục rà soát, tham mưu hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế chính sách của Ngành BHXH Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao

Vụ Pháp chế

BHXH tỉnh, thành phố, Các đơn vị liên quan

Năm 2024

2

Thực hiện rà soát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ trong toàn Ngành để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp, đảm bảo tính hợp pháp của văn bản, đáp ứng yêu cầu phát sinh trong thực tiễn

Vụ Pháp chế

BHXH tỉnh, thành phố, Các đơn vị liên quan

Năm 2024

IV

Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới

a)

Tiếp tục tham mưu hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN theo hướng mở rộng độ bao phủ và phát triển người tham gia; tăng cường công tác giám sát về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở các địa phương; tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật BHXH; Luật BHYT; Luật Việc làm; Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Dược và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn.

1

Tiếp tục nghiên cứu, tham gia góp ý vào Dự thảo các Đề án, nhiệm vụ cải cách chính sách BHXH theo Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH.

Ban Thực hiện chính sách BHXH

Các đơn vị liên quan

Năm 2024

2

Tham gia xây dựng các Nghị định, Thông tư để tổ chức thực hiện Luật BHXH (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua; hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN và các chính sách có liên quan ngay sau khi các văn bản được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ban Thực hiện chính sách BHXH

Các đơn vị liên quan

Năm 2024

3

Rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản hướng dẫn về quy trình, nghiệp vụ thực hiện giải quyết hưởng các chế độ BHXH; chi trả các chế độ BHXH, BHTN phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Ban Thực hiện chính sách BHXH

Vụ Tài chính - Kế toán, Các đơn vị liên quan

Năm 2024

4

Phối hợp với Bộ Y tế: nghiên cứu, tham gia xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật sau khi Luật sửa đổi, bổ sung được thông qua; tham gia xây dựng các Thông tư và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến việc tổ chức thực hiện chính sách KCB BHYT như sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc và vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi hưởng của người tham gia BHYT; xây dựng giá dịch vụ KCB BHYT; phương thức thanh toán chi phí KCB BHYT...

Ban Thực hiện chính sách BHYT

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

5

Tăng cường công tác giám sát về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở các địa phương; quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng chính sách BHXH, BHTN; hạn chế tình trạng gian lận, trục lợi quỹ.

Vụ Tài chính - Kế toán

Ban Thực hiện chính sách BHXH

Ban Thực hiện chính sách BHYT

BHXH tỉnh, thành phố, Các đơn vị liên quan

Năm 2024

b)

Phối hợp chặt chẽ với Ngành y tế tổ chức thực hiện tốt chính sách BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia

6

Nâng cao chất lượng công tác giám định, giám sát chặt chẽ chi phí KCB BHYT; nâng cao chất lượng các chuyên đề giám định và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chuyên đề tại BHXH các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương; xây dựng và phát triển hệ thống cảnh báo đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT gia tăng chi khám bệnh, chữa bệnh bất thường theo quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy trình giám định BHYT và liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh theo Quyết định số 130/QĐ BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế.

Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

7

Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở KCB kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc về thuốc, vật tư y tế cho người bệnh, đảm bảo quyền lợi người KCB BHYT.

Ban Thực hiện chính sách BHYT

Các đơn vị liên quan

Năm 2024

8

Hướng dẫn việc lập dự toán, thông báo số dự kiến chi KCB và hướng dẫn thực hiện thanh quyết toán chi phí KCB BHYT theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Ban Thực hiện chính sách BHYT

Các đơn vị liên quan

Năm 2024

9

Hướng dẫn chỉ đạo BHXH các tỉnh và các cơ sở KCB BHYT có số chi phí KCB BHYT từ 300 tỷ đồng/năm trở lên; quản lý, sử dụng số dư kiến chi KCB BHYT và đảm bảo quyền lợi của người bệnh BHYT.

Ban Thực hiện chính sách BHYT

BHXH tỉnh, thành phố, Các đơn vị liên quan

Định kỳ hàng quý năm 2024

V

Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

a)

Thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

1

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn giảm đầu mối cấp phòng thuộc BHXH các tỉnh, thành phố theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Vụ Tổ chức cán bộ

BHXH tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Năm 2024

2

Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Đề án hình thành cơ quan BHXH liên huyện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019.

Vụ Tổ chức cán bộ

BHXH tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Năm 2024

b)

Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018; xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị và người đứng đầu để làm cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 01/7/2024; hoàn thành xây dựng vị trí việc làm công chức, viên chức trong Ngành BHXH Việt Nam trước ngày 31/3/2024.

3

Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018; xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị và người đứng đầu để làm cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 01/7/2024.

Vụ Tổ chức cán bộ

BHXH tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Năm 2024

4

Hoàn thành xây dựng vị trí việc làm công chức, viên chức trong Ngành BHXH Việt Nam trước ngày 31/3/2024

Vụ Tổ chức cán bộ

BHXH tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

31/3/2024

c)

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, công chức, công vụ và thủ tục hành chính (TTHC); tập trung xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. Đẩy mạnh phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới toàn diện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải cách TTHC; tập trung rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về TTHC; nâng cao hiệu quả cung cấp DVC trực tuyến, đẩy mạnh triển khai DVC trực tuyến toàn trình, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo toàn trình và chất lượng

5

Tiếp tục triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Ngành BHXH Việt Nam.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan

Năm 2024

6

Tiếp tục tổ chức rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa, khai thác từ Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư.

Văn phòng BHXH Việt Nam

Các đơn vị liên quan

Năm 2024

7

Tiếp tục triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa theo quy định.

Văn phòng BHXH Việt Nam

BHXH tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Năm 2024

8

Nâng cao hiệu quả cung cấp DVC trực tuyến, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo toàn trình và chất lượng.

Văn phòng BHXH Việt Nam

BHXH tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Năm 2024

9

Tiếp tục hoàn thiện, vận hành CSDL điện tử về quản lý BHXH trong phạm vi cả nước.

Trung tâm CNTT

Các đơn vị liên quan

Năm 2024

10

Tiếp tục trao đổi, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, địa phương thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) để đáp ứng yêu cầu khai thác dữ liệu phục vụ cho tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Trung tâm CNTT

Các đơn vị liên quan

Năm 2024

11

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong các lĩnh vực hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam, xây dựng Ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp.

Trung tâm CNTT

Các đơn vị liên quan

Năm 2024

12

Tiếp tục duy trì kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư; tiếp tục đảm bảo về mặt kỹ thuật phục vụ triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chip và ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID).

Trung tâm CNTT

Các đơn vị liên quan

Năm 2024

d)

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; triển khai hiệu quả các quy định thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam.

13

Triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, thanh tra kiểm tra liên ngành năm 2024 theo đúng Kế hoạch của BHXH Việt Nam đề ra; thực hiện thanh tra kiểm tra, kiểm toán nội bộ đột xuất theo yêu cầu của công tác quản lý.

Vụ Thanh tra kiểm tra

Vụ Kiểm toán nội bộ

Các đơn vị liên quan

Năm 2024

14

Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định.

Vụ Thanh tra kiểm tra

Các đơn vị liên quan

Năm 2024

VI

Triển khai Hiệp định về BHXH đã ký kết với nước Đại Hàn Dân Quốc và tiếp tục đẩy mạnh đàm phán ký kết Hiệp định song phương về BHXH với các nước khác; Nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các nguồn lực, kinh nghiệm quốc tế phục vụ cho sự phát triển Ngành BHXH Việt Nam

1

Phối hợp xây dựng quy trình và triển khai thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và nước Đại Hàn Dân Quốc về BHXH theo Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 25/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường hợp tác với các đối tác Hàn Quốc trong lĩnh vực an sinh xã hội

Vụ Hợp tác quốc tế

BHXH tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Năm 2024

2

Thu hút, vận động nguồn lực quốc tế hỗ trợ, nâng cao năng lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành BHXH Việt Nam trong năm 2024.

Vụ Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Năm 2024

VII

Đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tạo sự đồng thuận, nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT đến các tầng lớp nhân dân

1

Xây dựng kế hoạch công tác thông tin, truyền thông năm 2024 của Ngành hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông tại BHXH các tỉnh, thành phố.

Trung tâm Truyền thông

Các đơn vị liên quan

Năm 2024

2

Tổ chức các hội nghị tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, truyền thông.

Trung tâm Truyền thông

Các đơn vị liên quan

Năm 2024

3

Tiếp tục chủ động định hướng công tác truyền thông của toàn Ngành; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí và các Bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội truyền tải về định hướng, chủ trương của Đảng, chế độ chính sách của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN.

Trung tâm Truyền thông

Các đơn vị liên quan

Năm 2024

4

Cung cấp kịp thời, chính xác, đầy đủ thông tin về chính sách BHXH, BHTN, BHYT trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam và các kênh truyền thông mạng xã hội của Ngành (Zalo, Facebook) đến các tầng lớp Nhân dân.

Trung tâm Truyền thông

Các đơn vị liên quan

Năm 2024

 


1 Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH. Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025. Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; Nghị quyết số 103/2023/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.