Open navigation

Quyết định 88/QĐ-BHXH ngày 30/01/2024 Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024 

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
 NĂM 2024 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2596/QĐ-BHXH ngày 26/12/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế làm việc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-BHXH ngày 31/10/2023 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Chương trình kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Tổng Giám đốc;
- Phó Chủ tịch chuyên trách HĐQL;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Đảng ủy cơ quan BHXH VN;
- Văn phòng HĐQL BHXH;
- Văn phòng Ban Cán sự Đảng;
 - Lưu: VT, VP. 

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thế MạnhDANH MỤC

NHIỆM VỤ ĐƯA VÀO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 TRỌNG TÂM NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 88/QĐ-BHXH ngày 30 tháng 01 năm 2024 của BHXH Việt Nam)

STT

Nội dung nhiệm vụ

Tổng số nhiệm vụ

Đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu

Thời gian hoàn thành

Lãnh đạo Ngành phụ trách

1

Vụ Tài chính - Kế toán

4

 

 

 

 

1.1

Đẩy mạnh thực hiện chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, phấn đấu đến năm 2025 vượt mục tiêu tại Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025

 

BHXH các tỉnh, thành phố

Tháng 01/2024

Tháng 12/2024

PTGĐ Lê Hùng Sơn

1.2

Đánh giá mức chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT giai đoạn 2022-2024 và đề xuất mức chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT giai đoạn 2025-2027.

 

Các Vụ, Ban nghiệp vụ liên quan; BHXH các tỉnh, thành phố

Tháng 01/2024

Tháng 9/2024

PTGĐ Lê Hùng Sơn

1.3

Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định của Chính Phủ về cơ chế quản lý tài chính BHXH, BHTN, BHYT và chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT

 

Các Vụ, Ban nghiệp vụ liên quan; BHXH các tỉnh, thành phố

 

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế quản lý tài chính BHXH, BHTN, BHYT và chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT

PTGĐ Lê Hùng Sơn

1.4

Phối hợp với Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 102/2017/TT-BTC ngày 14/11/2018 hướng dẫn kế toán bảo hiểm xã hội.

 

- Cục quản lý giám sát kế toán, kiểm toán của Bộ Tài chính.

- Các Vụ, Ban liên quan của BHXH

Tháng 01/2024

Tháng 12/2024

PTGĐ Lê Hùng Sơn

2

Vụ Hợp tác quốc tế

2

 

 

 

 

2.1

Phối hợp xây dựng quy trình và triển khai thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Hàn Quốc về bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 25/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường hợp tác với các đối tác Hàn Quốc trong lĩnh vực an sinh xã hội.

 

Các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và BHXH các địa phương

Tháng 01/2024

Tháng 12/2024

PTGĐ Đào Việt Ánh

2.2

Thu hút, vận động nguồn lực quốc tế hỗ trợ nâng cao năng lực cho Ngành BHXH Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

 

Các đơn vị nghiệp vụ có liên quan

Tháng 01/2024

Tháng 12/2024

PTGĐ Đào Việt Ánh

3

Vụ Thanh tra - Kiểm tra

1

 

 

 

 

3.1

Xây dựng văn bản thay thế các Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016, Quyết định số 704/QĐ-BHXH ngày 22/5/2018, Quyết định số 1300/QĐ-BHXH ngày 04/10/2019 của BHXH Việt Nam ban hành quy định về hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT và hoạt động kiểm tra của BHXH Việt Nam

 

Các đơn vị trực thuộc có liên quan, BHXH một số tỉnh, thành phố

Tháng 01/2024

Tháng 04/2024

PTGĐ Lê Hùng Sơn

4

Vụ Kế hoạch và Đầu tư

3

 

 

 

 

4.1

Xây dựng Chương trình hành động của ngành BHXH Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2024 và xây dựng chương trình hành động thực hiện Quyết định số 38/QĐ- TTg ngày 11/1/2024; cập nhật tình hình thực hiện và báo cáo định kỳ theo quy định.

 

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

Tháng 01/2024

Tháng 01/2024

PTGĐ Đào Việt Ánh

4.2

Tổng hợp phân bổ, điều chỉnh dự toán thu, chi năm 2024; Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi năm 2024; Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025- 2027.

 

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

Tháng 01/2024

Tháng 12/2024

PTGĐ Đào Việt Ánh

4.3

Tổng hợp các chỉ tiêu thống kê và thực hiện chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia thuộc trách nhiệm của BHXH Việt Nam.

 

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

Tháng 01/2024

Tháng 12/2024

PTGĐ Đào Việt Ánh

5

Vụ Tổ chức cán bộ

2

 

 

 

 

5.1

Đề án “Nghiên cứu, sắp xếp tổ chức bộ máy Bảo hiểm xã hội cấp huyện ngành BHXH Việt Nam theo khu vực liên huyện”

 

Vụ Thanh tra-Kiểm tra; Vụ Tài chính-Kế toán; Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan; BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý III/2023

Quý IV/2024

Tổng Giám đốc

5.2

Tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức ngành BHXH Việt Nam

 

Các đơn vị trong Ngành

Quý I/2024

Quý IV/2024

Tổng Giám đốc

6

Ban Thực hiện chính sách BHXH

2

 

 

 

 

6.1

Tổng hợp ý kiến và đề xuất với Luật BHXH (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV và chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

 

Các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các địa phương

Tháng 01/2024

Tháng 03/2024

PTGĐ Lê Hùng Sơn

6.2

Tổng hợp, đề xuất ý kiến về các nội dung tham gia Luật Việc làm (sửa đổi) (phụ thuộc vào tiến độ xây dựng Luật của Bộ LĐTBXH)

 

Các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các địa phương

Tháng 3/2024

Tháng 6/2024

PTGĐ Lê Hùng Sơn

7

Ban Thực hiện chính sách BHYT

4

 

 

 

 

7.1

Công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật BHYT

 

Các đơn vị: TCCB, PC, GĐĐT, TST, CSXH, TTKT, TCKT, HTQT và BHXH các tỉnh, thành phố

Tháng 01/2024

Tháng 12/2024

PTGĐ Nguyễn Đức Hòa

7.2

Kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ giám định BHYT tại BHXH tỉnh, thành phố

 

Các đơn vị: KTNB, TTKT, GĐĐT

Quý 01/2024

Quý 04/2024

PTGĐ Nguyễn Đức Hòa

7.3

Phối hợp với Bộ Y tế giao ban công tác KCB BHYT; Tổ chức Hội nghị giao ban, tập huấn thực hiện chính sách BHYT

 

Bộ Y tế; Các đơn vị: TCKT, GĐĐT, TTKT, KTNB, PC

Quý 01/2024

Quý 03/2024

PTGĐ Nguyễn Đức Hòa

7.4

Hướng dẫn, tổ chức thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2024; hướng dẫn thanh quyết toán năm và báo cáo sử dụng quỹ KCB BHYT năm 2023

 

Các đơn vị: KHĐT, GĐĐT, CNTT

Tháng 01/2024

Tháng 12/2024

PTGĐ Nguyễn Đức Hòa

8

Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ

2

 

 

 

 

8.1

Ban hành tài liệu khung cho nhân viên làm công tác BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động

 

Các đơn vị có liên quan

Tháng 01/2024

Tháng 6/2024

PTGĐ Trần Đình Liệu

8.2

Xây dựng kịch bản phát triển người tham gia BHXH, BHYT và tổ chức thực hiện tại BHXH các tỉnh, thành phố

 

Các đơn vị có liên quan

Tháng 01/2024

Tháng 6/2024

PTGĐ Trần Đình Liệu

9

Văn phòng

1

 

 

 

 

9.1

Di chuyển thiết bị CNTT và hệ thống mạng ra trụ sở làm việc mới tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

 

Trung tâm CNTT

Tháng 01/2024

Tháng 02/2024

PTGĐ Lê Hùng Sơn

10

Viện Khoa học BHXH

2

 

 

 

 

10.1

Xây dựng dự thảo Quyết định ban hành quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ của BHXH Việt Nam thay thế Quyết định số 884/QĐ-BHXH ngày 14/6/2016.

 

Các đơn vị có liên quan

Tháng 01/2024

Tháng 6/2024

PTGĐ Nguyễn Đức Hòa

10.2

Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý hoạt động KH&CN của BHXH Việt Nam tại Quyết định số 822/QĐ-BHXH ngày 9/6/2020

 

Các đơn vị có liên quan

Tháng 01/2024

Tháng 9/2024

PTGĐ Nguyễn Đức Hòa

11

Trung tâm Truyền thông

3

 

 

 

 

11.1

Hướng dẫn công tác thông tin, truyền thông ngành BHXH Việt Nam năm 2024

 

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tháng 01/2024

Tháng 12/2024

PTGĐ Đào Việt Ánh

11.2

Tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, truyền thông năm 2024

 

Một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an Nhân dân

Quý I/2024

Quý II/2024

PTGĐ Đào Việt Ánh

11.3

Tổ chức các hoạt động tập huấn; cung cấp thông tin; tổ chức chương trình thực tế cho đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên chuyên trách BHXH, BHYT thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2024

 

BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Địa phương được lựa chọn tổ chức chương trình)

Quý II/2024

Quý III/2024

PTGĐ Đào Việt Ánh

12

Trung tâm Công nghệ thông tin

3

 

 

 

 

12.1

Hoàn thiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin phát triển Chính phủ số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024

 

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

Tháng 01/2024

Tháng 03/2024

Phó TGĐ Chu Mạnh Sinh

12.2

Triển khai bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng số, an toàn thông tin trên môi trường mạng.

 

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tháng 01/2024

Tháng 12/2024

Phó TGĐ Chu Mạnh Sinh

12.3

Phối hợp triển khai sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID

 

Ban Thực hiện chính sách BHYT, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến

Tháng 01/2024

Tháng 03/2024

Phó TGĐ Chu Mạnh Sinh

13

Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến

3

 

 

 

 

13.1

Xây dựng và phát triển hệ thống cảnh báo hằng ngày đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế gia tăng chi khám chữa bệnh bất thường theo quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP.

 

Trung tâm CNTT; Ban Thực hiện chính sách BHYT

Tháng 01/2024

Tháng 12/2024

Phó TGĐ Nguyễn Đức Hòa

13.2

Phối hợp xây dựng phương thức thanh toán dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo nhóm chẩn đoán liên quan (DRG) áp dụng trong xây dựng và thẩm định dự toán chi khám chữa bệnh.

 

Ban Thực hiện chính sách BHYT

Tháng 01/2024

Tháng 12/2024

Phó TGĐ Nguyễn Đức Hòa

13.3

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy trình giám định BHYT và liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh theo Quyết định số 130/QĐ-BYT.

 

Ban Thực hiện chính sách BHYT

Tháng 01/2024

Tháng 12/2024

Phó TGĐ Nguyễn Đức Hòa

14

Vụ Quản lý đầu tư quỹ

1

 

 

 

 

14.1

Phối hợp với Bộ Tài chính sửa đổi Nghị định số 30/2016/NĐ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ

 

Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Pháp chế

Tháng 04/2024

Tháng 12/2024

PTGĐ Trần Đình Liệu

15

Trung tâm dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

3

 

 

 

 

15.1

Xây dựng Sổ tay nghiệp vụ chăm sóc khách hàng Phần II: Khảo sát đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội

 

Các đơn vị trực thuộc; BHXH các tỉnh, thành phố

Tháng 01/2024

Tháng 12/2024

PTGĐ Trần Đình Liệu

15.2

Xây dựng quy chế xét tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN

 

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

Tháng 01/2024

Tháng 12/2024

PTGĐ Trần Đình Liệu

15.3

Nâng cấp phát triển hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng (Call Center)

 

Trung tâm CNTT, Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Tài chính - Kế toán

Năm 2023

Năm 2025

PTGĐ Trần Đình Liệu; PTGĐ Chu Mạnh Sinh

16

Tạp chí BHXH

1

 

 

 

 

16.1

Tổ chức cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế”

 

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc

Tháng 01/2024

Tháng 12/2024

PTGĐ Đào Việt Ánh

17

Vụ Thi đua - Khen thưởng

3

 

 

 

 

17.1

Xây dựng Quy chế thi đua, khen thưởng ngành BHXH Việt Nam thay thế Quy chế thi đua, khen thưởng của BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2418/QĐ-BHXH ngày 24/12/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam theo quy định mới của Luật Thi đua, khen thưởng

 

Các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố

Tháng 01/2024

Tháng 9/2024

Phó TGĐ Chu Mạnh Sinh

17.2

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024, lập thành tích hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập BHXH Việt Nam.

 

Các đơn vị có liên quan và BHXH tỉnh

Tháng 12/2023

Tháng 01/2024

Phó TGĐ Chu Mạnh Sinh

17.3

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị toàn Ngành tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH Việt Nam lần thứ VI (sau khi có hướng dẫn của Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương).

 

Các đơn vị có liên quan

Theo Hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng TW

Tháng 12/2024

Phó TGĐ Chu Mạnh Sinh

 

TỔNG SỐ

40

 

 

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.