Open navigation

Quyết định 237/QĐ-BCT ngày 02/02/2024 Phê duyệt đề án thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 237/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2024

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM NĂM 2024

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương;

Căn cứ Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 33/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 25/2021/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2019/TT- BCT ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2064/QĐ-BCT ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục đề án thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 3415/QĐ-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Công Thương về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Trưởng Ban thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các đề án thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Cục Xúc tiến thương mại chủ trì tổ chức quản lý sử dụng kinh phí, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, hiệu quả theo đúng định mức, chế độ, quy định hiện hành; Kiểm tra, giám sát tiến độ, tình hình thực hiện kế hoạch và định kỳ Báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Thủ trưởng các đơn vị chủ trì Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024 và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Kế hoạch - Tài chính;
 - Lưu: VT, XTTM.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Sinh Nhật TânPHỤ LỤC

DANH MỤC ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số: 237/QĐ-BCT ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

STT

Tên đề án

Kinh phí

Nội dung hỗ trợ (QĐ 30/2019/QĐ-TTg)

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

I

Nâng cao năng lực xây dựng, phát triển, quản trị thương hiệu cho doanh nghiệp nhằm đáp ứng tiêu chí của Chương trình

1.200.000.000

 

 

 

1

Đào tạo, tư vấn doanh nghiệp nâng cao năng lực phát triển sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu

450.000.000

Khoản 5, Điều 5

2024

Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại)

2

Đào tạo kỹ năng xây dựng và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp quân đội

200.000.000

Khoản 5, Điều 5

2024

Bộ Quốc Phòng (Cục Kinh tế)

3

Tổ chức tọa đàm nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp THQG Việt Nam và các doanh nghiệp có tiềm năng đạt được tiêu chí của Chương trình THQG Việt Nam trong thực hiện các cam kết quốc tế về lao động và trách nhiệm xã hội

200.000.000

Khoản 4, Điều 5

2024

Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội (Vụ Pháp chế)

4

Nghiên cứu xây dựng tài liệu và tổ chức phổ biến, hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tại Việt Nam và một số thị trường xuất khẩu trọng điểm

350.000.000

Khoản 4, Điều 5

2024

Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Sở hữu trí tuệ)

II

Quảng bá Chương trình THQG Việt Nam gắn với quảng bá thương hiệu sản phẩm đạt THQG Việt Nam

7.600.000.000

 

 

 

5

Tuyên truyền, quảng bá về Chương trình THQG Việt Nam và các sản phẩm đạt THQG Việt Nam trên kênh VTV1 - Đài TH Việt Nam

1.000.000.000

Khoản 6, Điều 5

2024

Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại)

6

Triển khai khu gian hàng THQG Việt Nam trong khuôn khổ Triển lãm Vietnam Foodexpo

1.000.000.000

Khoản 6, Điều 5

Quý III, IV

Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại)

 

Triển khai khu gian hàng THQG Việt Nam tại Hội chợ thương mại quốc tế về sợi, vải và phụ kiện dệt may, may mặc, dệt gia dụng, công nghệ dệt và máy khâu

500.000.000

Khoản 6, Điều 5

Quý I, II

Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại)

7

Tuyên truyền, quảng bá về Chương trình THQG Việt Nam và các sản phẩm đạt THQG Việt Nam trên các báo giấy và báo điện tử

300.000.000

Khoản 6, Điều 5

2024

Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại)

8

Tuyên truyền, quảng bá Chương trình THQG Việt Nam và các sản phẩm đạt THQG Việt Nam trên Báo Công Thương

200.000.000

Khoản 6, Điều 5

2024

Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Báo Công Thương)

9

Tuyên truyền, quảng bá Chương trình THQG Việt Nam và các sản phẩm đạt THQG Việt Nam trên Tạp chí Công Thương

200.000.000

Khoản 6, Điều 5

2024

Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Tạp chí Công Thương)

10

Tuyên truyền, quảng bá về Chương trình Thương hiệu quốc gia và các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia tại Trụ sở Cục Xúc tiến thương mại số 20 Lý Thường Kiệt bằng màn hình LED

400.000.000

Khoản 6, Điều 5

2024

Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại)

11

Tuyên truyền, quảng bá Chương trình THQG Việt Nam và các sản phẩm đạt THQG Việt Nam ở nước ngoài

800.000.000

Khoản 6, Điều 5

2024

Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại)

12

Tổ chức Tuần lễ THQG Việt Nam 2024

800.000.000

Khoản 6, Điều 5

Quý I, II

Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại)

13

Tổ chức kỳ xét chọn sản phẩm THQG Việt Nam lần thứ 9 năm 2024 và Chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Lễ Công bố sản phẩm đạt THQG Việt Nam năm 2024

2.200.000.000

Khoản 6, Điều 5

2024

Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại)

14

Truyền thông quảng bá các sản phẩm đạt THQG Việt Nam trên báo đối ngoại và mạng xã hội năm 2024

200.000.000

Khoản 6, Điều 5

2024

Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Thông tin đối ngoại)

III.

Các hoạt động quản lý Chương trình THQG Việt Nam

200.000.000

 

 

 

15

Các hoạt động quản lý Chương trình THQG Việt Nam

200.000.000

Khoản 2, Điều 4

2024

Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại)

 

TỔNG CỘNG

9.000.000.000

 

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.