Open navigation

Công văn 340/TCT-CS ngày 26/01/2024 Miễn tiền thuê đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 340/TCT-CS

V/v miễn tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 13444/CTDON-QLHKDCNTK ngày 30/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về miễn tiền thuê đất đối với đơn vị sự nghiệp công, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013 (điểm e khoản 1 Điều 56) thì Nhà nước cho thuê đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính; thời điểm tính tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước có quyết định cho thuê đất (khoản 3 Điều 108 Luật Đất đai năm 2013) và miễn tiền thuê đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công (điểm d khoản 1 Điều 110 Luật Đất đai năm 2013).

Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2013 chưa có quy định cụ thể thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất là thời điểm nào đối với trường hợp “được công nhận là tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và phải thực hiện thuê đất” khác với thời điểm “Nhà nước ban hành Quyết định cho thuê đất” như trường hợp của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp để làm rõ thời điểm nộp tiền thuê đất. Trên cơ sở đó, thực hiện việc thu tiền thuê đất và miễn tiền thuê đất đối với đất xây dựng công trình sự nghiệp của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS, Vụ PC (BTC);
- Vụ PC - TCT (để biết);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.