Open navigation

Công văn 372/TCT-CS ngày 30/01/2024 Thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 372/TCT-CS

V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5468/CTHPH-TTHT ngày 12/10/2023 của Cục Thuế TP Hải Phòng vướng mắc về thuế suất thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 3 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/9/2008 quy định về đối tượng chịu thuế:

“Điều 3. Đối tượng chịu thuế

Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này.”

Căn cứ quy định trên và theo nội dung trình bày của Cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp bán tàu biển, tàu không sản xuất tại Việt Nam, trước và sau khi bán, tàu không nhập khẩu hay tiêu dùng tại Việt Nam, không mang cờ Việt Nam, điểm giao nhận tàu tại nước ngoài thì về nguyên tắc, nghiệp vụ trên không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật thuế GTGT. Đề nghị Cục Thuế thành phố Hải Phòng căn cứ tình hình thực tế và các quy định trên, phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý đúng quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLGS CST, Vụ PC - BTC;
- TCHQ;
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.