Open navigation

Công văn 376/TCT-CS ngày 30/01/2024 Chính sách lệ phí trước bạ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 376/TCT-CS

V/v chính sách LPTB

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5255/CTBNI-HKDCN ngày 16/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về việc nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy chuyên dùng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 6 Điều 3, khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ;

- Căn cứ khoản 20 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ 2008;

- Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 3 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

- Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng;

- Căn cứ điểm a khoản 6 Điều 2 Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải.

Khoản 6 Điều 3, khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ đã quy định cụ thể về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Tại điểm đ khoản 1 Điều 3 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ, khoản 20 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đã có các định nghĩa về các loại xe tương tự xe gắn máy và xe máy chuyên dùng. Tại Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng và ban hành Danh mục xe máy chuyên dùng.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu các quy định nêu trên và hồ sơ cụ thể để thực hiện thu lệ phí trước bạ đối với xe máy chuyên dùng theo đúng quy định. Trường hợp còn có vướng mắc trong việc xác định máy ủi Komatsi, máy đào Doosan có thuộc trường hợp xe máy chuyên dùng phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hay không thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh liên hệ Bộ Giao thông Vận tải để được hướng dẫn theo đúng thẩm quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLGSCSTPLP, Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.