Open navigation

Công văn 463/TCT-CS ngày 05/02/2024 Hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 463/TCT-CS

V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6008/CTCTH-TTKT2 ngày 12/12/2023 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về việc hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nội dung nêu tại công văn số 6008/CTCTH-TTKT2 ngày 12/12/2023, công văn 3510/CTCTH-TTKT2 ngày 17/7/2023 của Cục thuế thành phố Cần Thơ không có vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng.

Đề nghị Cục thuế thành phố Cần Thơ căn cứ quy định của pháp luật thuế GTGT, pháp luật quản lý thuế và tình hình thực tế để xử lý đúng quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Cần Thơ được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC, KK;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.