Open navigation

Công văn 480/TCT-HTQT ngày 05/02/2024 Giải quyết hồ sơ đề nghị khấu trừ thuế nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 480/TCT-HTQT

V/v vướng mắc trong việc giải quyết hồ sơ đề nghị khấu trừ thuế nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4208/CTQNG-KK của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn liên quan đến vướng mắc trong việc giải quyết hồ sơ đề nghị khấu trừ thuế nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xing-ga-po (Hiệp định thuế). Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tiết a Điểm 2 Điều 24 Loại bỏ việc đánh thuế hai lần Hiệp định thuế quy định:

“a. Khi một đối tượng cư trú của Việt Nam có thu nhập mà theo những quy định tại Hiệp định này có thể phải chịu thuế tại Xing-ga-po, Việt Nam sẽ cho phép đối tượng đó được khấu trừ vào thuế Việt Nam tính trên thu nhập của đối tượng cư trú đó một khoản tiền tương đương với số tiền thuế nộp tại Xing-ga-po. Trường hợp thu nhập đó là tiền lãi cổ phần do một công ty là đối tượng cư trú của Xing- ga-po trả cho một đối tượng cư trú của Việt Nam mà đối tượng đó là một công ty trực tiếp hay gián tiếp sở hữu không thấp hơn 10 phần trăm vốn cổ phần của công ty thứ nhất, thì số thuế được khấu trừ sẽ tính đến số thuế Xing-ga-po của công ty đó đã nộp trên phần lợi tức dùng để chia tiền lãi cổ phần. Tuy nhiên, số tiền thuế được khấu trừ sẽ không vượt quá phần thuế Việt Nam được tính trước khi cho phép khấu trừ, phân bổ trên phần thu nhập đó.”

Điều 50 Thông tư 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 50. Biện pháp khấu trừ gián tiếp

1. Trường hợp một đối tượng cư trú của Việt Nam có thu nhập từ Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam mà khoản thu nhập này đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trước khi được chia cho đối tượng đó và tại Hiệp định, Việt Nam cam kết thực hiện biện pháp khấu trừ thuế gián tiếp thì khi kê khai thuế thu nhập tại Việt Nam, các khoản thu nhập đó sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế ở Việt Nam và số thuế gián tiếp đã nộp ở Nước ký kết sẽ được khấu trừ vào số thuế phải nộp tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, số thuế được khấu trừ không vượt quá số thuế phải nộp tại Việt Nam tính trên thu nhập từ nước ngoài theo quy định pháp luật hiện hành về thuế ở Việt Nam.

Số thuế gián tiếp được khấu trừ là số thuế do một công ty cổ phần là đối tượng của Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam đã nộp tại Nước ký kết đó dưới hình thức thuế thu nhập công ty trước khi chia lãi cổ phần cho đối tượng cư trú của Việt Nam với điều kiện đối tượng cư trú của Việt Nam kiểm soát trực tiếp một tỷ lệ tối thiểu quyền bỏ phiếu của công ty cổ phần (thường là 10%).”

Như vậy, trường hợp tại Hiệp định thuế có quy định khấu trừ gián tiếp thì doanh nghiệp áp dụng quy định khấu trừ gián tiếp đối với số thuế đã nộp tại nước ngoài trước khi chia lãi cổ phần.

Đối với trường hợp khấu trừ của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất, để đảm bảo việc khấu trừ thuế theo đúng quy định pháp luật, đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi làm rõ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Hoa Phat Trading International Pte., Ltd. tại Xing-ga-po gồm: quy mô hoạt động, số lượng nhân viên, doanh thu hàng năm, khách hàng, kho hàng... và các giao dịch liên kết của công ty Hoa Phat Trading International Pte., Ltd. với các công ty liên kết trong tập đoàn Hòa Phát như với Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất; Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương; Công ty Cổ phần Năng lượng Hòa Phát.... Trên cơ sở đó, Cục Thuế xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất về việc khấu trừ số thuế đã nộp tại Xing-ga-po vào số thuế công ty phải nộp tại Việt Nam đúng theo quy định pháp luật hiện hành.

Trường hợp Doanh nghiệp đã nộp đầy đủ hồ sơ và Cục Thuế xem xét đủ điều kiện theo quy định thì Cục Thuế xử lý khấu trừ thuế theo quy định của Hiệp định thuế và pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, HTQT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
 Trần Thị Thanh Bình

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.