Open navigation

Công văn 192/TCT-CS ngày 15/01/2024 Chính sách lệ phí trước bạ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 192/TCT-CS

V/v chính sách lệ phí trước bạ.

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2354/CTTGI-HKDCN ngày 21/7/2023 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang về chính sách lệ phí trước bạ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định:

“Điều 8. Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)

1. Nhà, đất: Mức thu là 0,5%.”

- Tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định:

“Điều 2. Đối tượng chịu lệ phí trước bạ

Đối tượng chịu lệ phí trước bạ thực hiện theo Điều 3 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP. Một số nội dung được quy định chi tiết như sau:

1. Nhà, đất quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP

a) Nhà, gồm: nhà ở; nhà làm việc; nhà sử dụng cho các mục đích khác.”

Căn cứ quy định nêu trên thì “Nhà ga chính” thuộc đối tượng nộp lệ phí trước bạ quy định tại “nhà sử dụng cho các mục đích khác”, mức thu là 0,5%; “Cầu cảng chính” không thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Tiền Giang căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ cụ thể để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLGS CST, Vụ PC (BTC);
- Vụ Pháp chế (để biết);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.