Open navigation

Quyết định 192/QĐ-TTg ngày 22/02/2024 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2024

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 192/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH
PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÂM, LIÊN NGÀNH NĂM 2024

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 103/2023/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 được thông qua ngày 09 tháng 11 năm 2023 tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục KSTT;
 - Lưu: VT, PL (02b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Trần Lưu QuangKẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 
TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÂM, LIÊN NGÀNH NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 192/QĐ-TTg Ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Chính phủ và các cơ quan liên quan được Quốc hội giao tại Điều 3 Nghị quyết số 105/2023/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 được thông qua ngày 09/11/2023 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

b) Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 32/2020/NĐ-CP) - sau đây viết chung là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

c) Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên phạm vi cả nước để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu:

a) Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

b) Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

c) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

d) Bảo đảm sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Lĩnh vực, phạm vi, đối tượng theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm

- Phạm vi theo dõi: Việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Thời gian theo dõi: Từ năm 2019 đến hết năm 2023.

- Đối tượng theo dõi: Các bộ, ngành liên quan và địa phương trên phạm vi cả nước.

b) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý thuế

- Phạm vi theo dõi: Việc quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử.

- Thời gian theo dõi: Từ năm 2019 đến hết năm 2023.

- Đối tượng theo dõi: Các bộ, ngành liên quan và địa phương trên phạm vi cả nước.

c) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm

- Phạm vi theo dõi: Việc thi hành Luật Xuất bản.

- Thời gian theo dõi: Từ năm 2019 đến hết năm 2023.

- Đối tượng theo dõi: Các bộ, ngành liên quan và địa phương trên phạm vi cả nước.

2. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành

- Cơ quan thực hiện: Các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Tháng 01 năm 2024.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật của bộ, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

b) Xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành

- Cơ quan thực hiện:

+ Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, xây dựng danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024 do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương ban hành;

+ Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, xây dựng danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024 do chính quyền địa phương ban hành.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2024.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

c) Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành

- Cơ quan thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, địa phương liên quan.

+ Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập Đoàn công tác liên ngành do Lãnh đạo Bộ Tư pháp làm Trưởng Đoàn, thành viên là đại diện các bộ, ngành có chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành năm 2024.

- Địa điểm kiểm tra, điều tra, khảo sát: Dự kiến tại các địa phương: Tỉnh Bắc Kạn, tỉnh Cao Bằng, Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Hải Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tỉnh Thái Bình và một số bộ, ngành, địa phương khác.

Việc kiểm tra, điều tra, khảo sát đột xuất sẽ được tiến hành theo thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định căn cứ vào vụ việc cụ thể.

- Thời gian kiểm tra: Quý II, III, IV năm 2024.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp.

d) Tổ chức Hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học đối với các lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật; hội nghị xử lý kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian tổ chức: Quý II, III, IV năm 2024.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Trong phạm vi quản lý nhà nước được giao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:

a) Kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, ngành, địa phương;

b) Bố trí công chức thực hiện nhiệm vụ, kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật hiệu quả, đúng pháp luật;

c) Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trừ các nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước;

d) Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch;

đ) Tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trong Báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của Bộ, ngành, địa phương và gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 10/12/2024 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.