Open navigation

Công văn 56/TB-VPCP ngày 16/02/2024 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về phương án hoàn thiện Quyết định sửa đổi Quyết định 26_2021_QĐ-TTg

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ MINH KHÁI TẠI CUỘC HỌP VỀ PHƯƠNG ÁN HOÀN THIỆN QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2021/QĐ-TTG NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ DANH MỤC NGÀNH, LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHUYỂN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Ngày 30 tháng 01 năm 2024, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về phương án hoàn thiện Quyết đ ịnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn phòng Chính phủ; đại diện các Bộ: Tư pháp, Tài chính. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến của Văn phòng Chính phủ và các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái kết luận như sau:

1. Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg về việc nghiên cứu, đánh giá chủ trương cổ phần hóa, tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ tại các doanh nghiệp khi chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong 04 ngành, lĩnh vực: Sản xuất, lưu giữ giống gốc cây trồng, vật nuôi; kiểm đ ịnh kỹ thuật an toàn lao động; kiểm định xây dựng; kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới, phương tiện thủy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã khẩn trươ ng, nghiêm túc tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành địa phương, rà soát, đánh giá, báo cáo tổng hợp. Lãnh đạo Chính phủ đã tổ chức 03 cuộc họp và có các thông báo kết luận, trong đó yêu cầu làm rõ sự cần thiết chuyển đổi/không chuyển đổi thành công ty cổ phần đối với từng trường hợp trên cơ sở bám sát yêu cầu thực tế, khả thi, đúng chủ trương của Đảng tại Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 nă m 2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt đ ộng của các đơn vị sự nghiệp công lập, Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham những, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.

2. Căn cứ ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và ý kiến các Bộ tại cuộc họp, việc bổ sung 03 ngành, lĩnh vực: Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; kiểm định xây dựng; kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới, phương tiện thủy vào danh mục ngành, lĩnh vực cổ phần hóa để thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 và các quy đ ịnh có liên quan. Trường hợp không thực hiện được, các Bộ, cơ quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg trong tháng 02 năm 2024; trong đó lưu ý bổ sung trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, có ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trong trường hợp các Bộ, cơ quan báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg.

b) Tổng hợp ý kiến các Bộ đối với các trường hợp chuyển đổi thành công ty cổ phần làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan trong quá trình sơ kết, tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
- Các Bộ: KH&ĐT, XD, LĐ-TB&XH, GTVT, TC, TP;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Vụ PL;
 - Lưu: VT, ĐMDN (2b). KL

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.