Open navigation

Công văn 522/TCT-TTHT ngày 15/02/2024 Hỗ trợ quyết toán thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 522/TCT-TTHT

V/v Hỗ trợ quyết toán thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2024

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Cục Thuế Doanh nghiệp lớn.

Theo quy định của Luật quản lý Thuế số 38/2019/QH14, trong tháng 3 và tháng 4/2024, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2023 đến cơ quan thuế. Để hỗ trợ người nộp thuế (NNT) hiểu rõ chính sách, thủ tục, cách thức kê khai, phương thức nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm, thực hiện thủ tục nộp số thuế còn phải nộp hoặc hồ sơ hoàn thuế được thuận lợi, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế thực hiện một số nội dung sau:

1. Căn cứ vào đặc điểm các nhóm NNT thuộc địa bàn quản lý, Cục Thuế xây dựng chương trình hỗ trợ NNT trong các tháng cao điểm quyết toán thuế, thông báo thời gian, địa điểm, nội dung hỗ trợ trên Trang Thông tin điện tử của Cục Thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng để NNT biết và tiếp cận hiệu quả phương thức hỗ trợ của cơ quan thuế.

2. Tổng hợp các vấn đề phát sinh, vướng mắc của NNT trong thời gian vừa qua để biên soạn tài liệu hướng dẫn rõ ràng, trong đó lưu ý về các lỗi sai sót mà NNT có thể mắc phải khi thực hiện thủ tục quyết toán thuế; đăng tải nội dung hướng dẫn trên Trang Thông tin điện tử của Cục Thuế và các tài khoản mạng xã hội chính thức của Cục Thuế; phân phát các tài liệu hướng dẫn NNT thực hiện chính sách, thủ tục hành chính thuế theo nhiều hình thức khác nhau bảo đảm mọi nhóm NNT đều có thể tiếp cận được thông tin hướng dẫn của Cục Thuế/ Chi cục Thuế, hiểu rõ nghĩa vụ quyết toán thuế và thực hiện thủ tục quyết toán thuế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Tăng cường phổ biến, hỗ trợ và hướng dẫn NNT là cá nhân biết cách thức lập tài khoản giao dịch thuế điện tử, thực hiện kê khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến, sử dụng các dịch vụ tra cứu thông tin khoản phải nộp và thực hiện nộp thuế qua ứng dụng Etaxmobile. Phối hợp với các cơ quan báo, đài phát thanh, đài truyền hình để đưa tin về thời hạn, đối tượng, nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN đến các tổ chức chi trả thu nhập và các cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế để NNT biết, thực hiện quyết toán theo thời điểm phù hợp, tránh tập trung dồn vào những ngày cuối cùng của kỳ quyết toán.

4. Rà soát, kiểm đếm, đôn đốc việc trả lời văn bản hỏi của NNT theo đúng thời hạn và đúng quy định; Tập trung nguồn lực trả lời các văn bản, vướng mắc của NNT kịp thời, không để tình trạng vì chưa nhận được nội dung trả lời, hướng dẫn nên NNT không biết cách thức áp dụng chính sách thuế trong việc kê khai các chỉ tiêu trong hồ sơ khai quyết toán thuế.

5. Triển khai hiệu quả 479 kênh thông tin hỗ trợ NNT, bố trí công chức có kinh nghiệm trả lời, xử lý các tình huống vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế theo hình thức điện tử, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ thuế điện tử cho NNT.

6. Tổ chức các Hội nghị tập huấn, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho NNT. Ưu tiên tổ chức các Hội nghị hỗ trợ trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử, các tài khoản mạng xã hội chính thức của Cục Thuế để NNT trong các điều kiện, hoàn cảnh khác nhau có thể gửi câu hỏi, theo dõi nội dung trả lời, tham vấn và áp dụng các tình huống tương tự một cách thuận lợi.

7. Báo cáo kết quả triển khai công tác hỗ trợ NNT thực hiện thủ tục quyết toán thuế năm 2023 theo mẫu số 04/TTHT-TH và mẫu số 06/THT-TH ban hành kèm theo Quyết định số 745/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 về Tổng cục Thuế (qua Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT) theo địa chỉ email vuttht@gdt.gov.vn. Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất là ngày 10/5/2024.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và triển khai thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TCTr Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ/đơn vị thuộc TCT (để phối hợp);
 - Lưu: VT, TTHT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.