Open navigation

Công văn 639/TCT-CS ngày 23/02/2024 Hóa đơn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 639/TCT-CS

V/v hóa đơn.

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3664/CTHNA-TTHT ngày 12/12/2023 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 48 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định về thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Uni Coretech Vina kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thực hiện nhập khẩu cuộn giấy in chuyển nhiệt ở nước ngoài nhưng không đạt quy cách chất lượng như cam kết nên Công ty xuất trả lại bên bán theo thỏa thuận thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Nam hướng dẫn Công ty liên hệ với cơ quan hải quan để được hướng dẫn các thủ tục xuất trả lại hàng hóa cho bên nước ngoài theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Hà Nam được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTrg Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ: PC, KK & KTT - TCT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.