Open navigation

Công văn 659/TCT-CS ngày 23/02/2024 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 659/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Long An;
- Công ty TNHH MTV khai thác xây dựng môi trường Nhật Nam.
(Ấp An Hưng, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An)

Trả lời công văn số 10/2023-NN ngày 11/12/2023 của Công ty TNHH MTV khai thác xây dựng môi trường Nhật Nam (Công ty), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 quy định:

“Điều 7. Trình tự khiếu nại

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.”

- Tại điểm b Khoản 1 Điều 118 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định:

“Điều 118. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra thuế

1. Đối tượng thanh tra thuế có các quyền sau đây:

b) Khiếu nại về quyết định, hành vi của người ra quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra, thành viên của đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra; khiếu nại về kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra theo quy định của pháp luật về khiếu nại; trong khi chờ giải quyết khiếu nại, người khiếu nại vẫn phải thực hiện các quyết định đó;”

- Cục Thuế tỉnh Long An đã tiến hành kiểm tra thuế đối với Công ty Nhật Nam từ năm 2007-2014 theo Quyết định số 2426/QĐ-CTLAN ngày 16/11/2022 và Cục Thuế đã ban hành Quyết định số 2725/QĐ-KPHQ ngày 22/12/2022 về việc áp dụng khắc phục hậu quả đối với Công ty. Đồng thời, Cục Thuế đã có Công văn số 3651/QTLAN-TTKT2 ngày 26/9/2023 trả lời kiến nghị của Công ty.

Theo các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV khai thác xây dựng môi trường Nhật Nam cho rằng Quyết định hành chính nêu trên của tỉnh Long An chưa phù hợp quy định của pháp luật thì Công ty thực hiện khiếu nại tới cơ quan có thẩm quyền theo trình tự khiếu nại quy định tại Luật Khiếu nại.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Long An và Công ty TNHH MTV khai thác xây dựng môi trường Nhật Nam biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr. Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Website TCT;
- Vụ Pháp chế (TCT);
 - Lưu VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.