BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1254 / QĐ - BCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ KHEN THƯỞNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGÀNH CÔNG THƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG


Căn cứ Nghị định số 95 / 2012 / NĐ - CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;


Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;


Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;


Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2011 - 2015”.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Điều 3. Chánh văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • Lưu: VT, KHCN.

  KT. BỘ TRƯỞNG 

  THỨ TRƯỞNG

  Cao Quốc Hưng

  QUY CHẾ


  KHEN THƯỞNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGÀNH CÔNG THƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

  (Kèm theo Quyết định số: 1254 / QĐ - BCT ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)


  Chương I


  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


  Quy chế này quy định về công tác khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2011 - 2015 của Bộ Công Thương bao gồm: đối tượng áp dụng; nguyên tắc khen thưởng; tiêu chuẩn xét tặng các hình thức khen thưởng; thẩm quyền quyết định, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét khen thưởng.


  Điều 2. Đối tượng áp dụng


  Tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị trong ngành Công Thương có thành tích xuất sắc trong hoạt động quản lý, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ giai đoạn 2011-2015 của ngành Công Thương.


  Điều 3. Nguyên tắc khen thưởng


  1. Khen thưởng được thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 2 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.


  2. Việc khen thưởng phải bảo đảm trên cơ sở đánh giá đúng thành tích và kết quả đạt được của các tập thể và cá nhân.


Điều 4. Hình thức khen thưởng


 1. Bằng khen của Thủ tướng chính phủ.


 2. Cờ thi đua của Bộ Công Thương (tặng cho tập thể).


 3. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương.


Điều 5. Thời điểm khen thưởng


 1. Khen thưởng về hoạt động khoa học công nghệ 5 năm được tổ chức nhân dịp tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ của ngành Công Thương giai đoạn 2011-2015, vào tháng 5 năm 2016.

 2. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Cờ thi đua của Bộ Công Thương được trao tại lễ tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2011-2015.


Chương II


TIÊU CHUẨN XÉT KHEN THƯỞNG


Điều 6. Tiêu chuẩn khen thưởng


 1. Đối với các tập thể, cá nhân hoạt động quản lý khoa học và công nghệ


  1. Hoàn thành xuất sắc công tác quản lý khoa học và công nghệ, góp phần quan trọng giúp đơn vị / Bộ quản lý chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và hoàn thành xuất sắc, đúng thời hạn các nhiệm vụ, kế hoạch Khoa học và Công nghệ (KH&CN) được giao. Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ mang lại hiệu quả, có đóng góp cho sự phát triển của đơn vị, của ngành Công Thương.


  2. Có đóng góp tích cực trong việc tham mưu đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách và văn bản phục vụ quản lý hiệu quả hoạt động KH&CN của đơn vị, của Bộ, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ của ngành Công Thương.


  3. Không bị khiếu kiện, khiếu nại và tố cáo liên quan tới hoạt động khoa học và công nghệ, không bị hình thức kỷ luật các cấp trong giai đoạn xét thưởng 2011 - 2015; tính đến thời điểm xét khen thưởng, tác giả công trình không vi phạm quy định tại Điều 8, Luật Khoa học và Công nghệ.


 2. Đối với tập thể trực tiếp làm công tác nghiên cứu khoa học


  1. Có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ của đơn vị, ngành:


   • Chủ trì thực hiện thành công nhiều đề tài / dự án Khoa học và Công nghệ (KH&CN) các cấp, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đơn vị (doanh thu, công bố bài báo, đăng ký sở hữu trí tuệ, giải thưởng, kết quả đánh giá nghiệm thu, tham gia đào tạo sau đại học ...) trong giai đoạn 2011 - 2015; thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật. Không có nhiệm vụ bị chậm tiến độ, nghiệm thu không đạt yêu cầu;


   • Có doanh thu bình quân đầu người hàng năm từ các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, dịch vụ KH&CN, sản xuất sản phẩm từ kết quả nghiên cứu cao; có tỉ lệ doanh thu từ hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ (kinh phí ngoài Ngân sách nhà nước) cao, có đóng góp quan trọng trong nâng cao thu nhập, đời sống của người lao động trong đơn vị và vào thành tích hoạt động chung của đơn vị, của Bộ;


   • Có các kết quả nghiên cứu mang tính ứng dụng cao, được ứng dụng trong sản xuất, trong công tác quản lý, tạo ra sản phẩm mới hoặc sản phẩm lần đầu được ứng dụng tại Việt Nam; được tặng các giải thưởng các cấp liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ;

  2. Không bị khiếu kiện, khiếu nại và tố cáo liên quan tới hoạt động khoa học và công nghệ, không bị hình thức kỷ luật các cấp trong giai đoạn xét thưởng 2011 - 2015; tính đến thời điểm xét khen thưởng, tác giả công trình không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.


 3. Đối với cá nhân trực tiếp làm công tác nghiên cứu khoa học


 1. Có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ


  • Làm chủ trì hoặc tham gia nhiều đề tài nghiên cứu, dự án Sản xuất thử nghiệm (Dự án SXTN) cấp Bộ, cấp nhà nước, cấp cơ sở được đánh giá từ loại khá trở lên; thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật; không có đề tài, dự án bị chậm tiến độ hoặc nghiệm thu không đạt yêu cầu;


  • Có thành tích trong việc tham gia đào tạo sau đại học; có nhiều bài báo được công bố trên các tạp chí uy tín trong nước hoặc quốc tế hoặc có kết quả nghiên cứu được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ (SHTT), bản quyền tác giả.


 2. Có kết quả nghiên cứu hoặc sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được các cấp có thẩm quyền công nhận hoặc có các giải thưởng cá nhân về thành tích trong hoạt động KH&CN.


 3. Có đóng góp quan trọng trong thành tích chung của đơn vị trong việc nâng cao doanh thu bình quân đầu người hàng năm từ các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, dịch vụ KH&CN, sản xuất sản phẩm từ kết quả nghiên cứu; nâng cao thu nhập, đời sống của người lao động trong đơn vị.


 4. Không bị khiếu kiện, khiếu nại và tố cáo liên quan tới hoạt động khoa học và công nghệ, không bị hình thức kỷ luật các cấp trong giai đoạn xét thưởng 2011 - 2015; tính đến thời điểm xét khen thưởng, tác giả công trình không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ.


Điều 7. Mức đề nghị khen thưởng


 1. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương: được xét tặng cho tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 72 Luật Thi đua, khen thưởng và đạt 100% các tiêu chuẩn nêu tại Điều 6 Quy chế này. Số lượng tập thể, cá nhân được khen thưởng không quá 45% tổng số hồ sơ đề xuất khen thưởng.


 2. Cờ thi đua của Bộ Công Thương: được xét trao cho 5% tập thể có thành tích nổi trội nhất trong số tập thể có thành tích đạt tiêu chuẩn tại Khoản 1 Điều này.


 3. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 2% tập thể có thành tích xuất sắc nhất trong số tập thể có thành tích đạt tiêu chuẩn tại Khoản 1 Điều này được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Chương III


HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ XÉT KHEN THƯỞNG


Điều 8. Hồ sơ đề nghị khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


 1. Đối với tập thể quản lý khoa học và công nghệ


  1. Công văn đề nghị khen thưởng của đơn vị.


  2. Báo cáo thành tích quản lý khoa học công nghệ 5 năm (có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan) đối với tập thể theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy chế này.


 2. Đối với tập thể trực triếp làm công tác nghiên cứu khoa học


 1. Công văn đề nghị khen thưởng của đơn vị.


 2. Báo cáo thành tích nghiên cứu khoa học công nghệ 5 năm (có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan) theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy chế này.


 3. Các tài liệu dẫn chứng thành tích, kết quả của đơn vị trong hoạt động khoa học và công nghệ bao gồm:


 • Biên bản nghiệm thu; giấy công nhận giải thưởng các cấp; xác nhận của nơi thụ hưởng kết quả nghiên cứu (Bản sao công chứng);


 • Báo cáo tóm tắt công trình nghiên cứu (Có xác nhận của đơn vị);


 • Văn bản xác nhận ứng dụng công trình nghiên cứu của đơn vị áp dụng / nhận chuyển giao công nghệ (Bản chính);


 • Bản chứng nhận nộp hồ sơ lưu trữ kết quả nghiên cứu; các văn bản chứng nhận tham gia đào tạo sau đại học của các đề tài nghiên cứu; bài báo công bố trên các tạp chí uy tín trong, ngoài nước; chứng nhận quyền tác giả (Bản sao công chứng).


  Điều 9. Hồ sơ đề nghị khen thưởng Cờ thi đua của Bộ Công Thương


  1. Đối với tập thể quản lý khoa học và công nghệ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quy chế này.


  2. Đối với tập thể trực triếp làm công tác nghiên cứu khoa học: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quy chế này.

  Điều 10. Hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương


  1. Đối với tập thể, cá nhân quản lý khoa học và công nghệ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quy chế này.


  2. Đối với tập thể trực triếp làm công tác nghiên cứu khoa học: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quy chế này.


  3. Đối với cá nhân trực triếp làm công tác nghiên cứu khoa học:


  1. Công văn đề nghị khen thưởng đối với cá nhân của đơn vị.


  2. Báo cáo thành tích nghiên cứu khoa học công nghệ 5 năm (có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan) theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quy chế này.
  3. Các tài liệu dẫn chứng thành tích, kết quả trong hoạt động khoa học và công nghệ bao 

   gồm:


 • Bản thống kê số lượng đề tài, dự án các cấp làm chủ trì hoặc tham gia trong thời kỳ xét thưởng được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt từ loại khá trở lên (có Biên bản nghiệm thu kèm theo);


 • Nhiệm vụ khoa học công nghệ đã được ứng dụng vào thực tế (Số lượng đề tài / dự án, tình hình ứng dụng vào thực tế, kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng, địa chỉ ứng dụng, quy mô và hiệu quả);


 • Tham gia hoạt động đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu rõ số lượng);


 • Bài báo đã được công bố trên các tạp chí uy tín trong, ngoài nước (Bản copy);


 • Giấy chứng nhận các giải thưởng cá nhân đã đạt được liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ trong giai đoạn 2011-2015 (Bản copy): số giải, loại giải, tổ chức trao giải;


 • Văn bản chứng nhận bản quyền tác giả đối với kết quả nghiên cứu.


Điều 11. Trình tự, thủ tục xét thưởng


  1. Tập thể, cá nhân đề nghị xét thưởng phải chuẩn bị 10 bộ Hồ sơ (trong đó có 01 bản chính) đề nghị khen thưởng (có niêm phong), ngoài bìa ghi rõ “Hồ sơ đề nghị khen thưởng hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2015” theo mẫu quy định tại Phụ lục IV này và gửi về Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và Công nghệ), Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

  2. Việc xét khen thưởng được tiến hành như sau:


 1. Việc xét khen thưởng được thực hiện thông qua Hội đồng xét khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Công Thương thành lập, gồm các thành viên là các nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và các lĩnh vực khác có liên quan. Số lượng thành viên Hội đồng không quá 09 người;


 2. Hội đồng xét thưởng làm việc theo chế độ tập thể. Các thành viên Hội đồng tiến hành đánh giá hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy định tại Điều 6 Quy chế này; lập Biên bản đánh giá; tiến hành bỏ Phiếu đánh giá và lập Biên bản kiểm phiếu theo các mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Quy chế này.Quyết định của Hội đồng có giá trị khi có ít nhất hai phần ba số thành viên Hội đồng đồng ý.


 3. Căn cứ kết quả của Hội đồng xét thưởng, Vụ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng tổng hợp, lập danh sách các tập thể, cá nhân đạt các hình thức khen thưởng trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét và quyết định.


Điều 12. Thông báo kết quả khen thưởng


Vụ Khoa học và Công nghệ được giao phụ trách đầu mối công tác thi đua khen thưởng trong hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2015 có trách nhiệm thông báo kết quả khen thưởng cho cơ quan, đơn vị được khen thưởng trong thời gian là 07 ngày làm việc sau khi Bộ trưởng Bộ Công Thương ký Quyết định khen thưởng.


Chương IV


KINH PHÍ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 13. Kinh phí


 1. Kinh phí xét thưởng được lấy từ:


  1. Nguồn kinh phí quản lý khoa học công nghệ của Bộ năm 2016.


  2. Nguồn tài trợ, ủng hộ, đóng góp của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước.


 2. Kinh phí khen thưởng đối với tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua của Bộ Công Thương và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương trích từ nguồn khen thưởng của đơn vị đề nghị khen thưởng dựa trên khả năng tự cân đối của đơn vị.


Điều 14. Tổ chức thực hiện


Vụ trưởng vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các quy định trên đây. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo lãnh đạo Bộ để xem xét, quyết định./.

PHỤ LỤC I


MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH QUẢN LÝ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 5 NĂM (2011-2015)

(Đối với tập thể / cá nhân)

(Kèm theo Quyết định số: 1254 / QĐ - BCT ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công Thương)


ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

…, ngày … tháng … năm…


BÁO CÁO THÀNH TÍCH


Đề nghị tặng ……………………….


Tên cá nhân hoặc đơn vị:................................................................................................


Địa chỉ liên hệ:.................................................................................................................


Điện thoại:..................................... Fax:...................... E-mail:.......................................


 1. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH


  • Đối với đơn vị: ghi sơ lược năm thành lập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức. Chức năng, nhiệm vụ được giao.


  • Đối với cá nhân: ghi rõ họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác...


 2. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC


  1. Kết quả hoàn thành công tác quản lý về khoa học và công nghệ. Quản lý tốt hoạt động khoa học và công nghệ ở các đơn vị trực thuộc, kết quả hoạt động khoa học và công nghệ mang lại hiệu quả, có đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của ngành Công Thương:


   1. Tổng số đề tài / dự án các cấp giai đoạn từ 2011-2015 được giao theo dõi, quản lý;


   2. Công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ: đúng tiến độ thực hiện, kế hoạch, đạt chất lượng theo yêu cầu hoặc lập thành tích xuất sắc;


   3. Công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở các đơn vị trực thuộc và kết quả hoạt động khoa học và công nghệ mang lại hiệu quả, có đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của ngành Công Thương.

  2. Kết quả tham mưu đề xuất, xây dựng cơ chế chính sách, văn bản phục vụ quản lý hiệu quả hoạt động KH&CN của đơn vị nhằm thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ của ngành Công Thương.


   1. Số lượng các văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ đã tham gia hoặc chủ trì xây dựng (Nêu rõ tên văn bản).


   2. Các cơ chế, chính sách, biện pháp (giải pháp) thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ của ngành Công Thương đã tham mưu xây dựng, tham gia hoặc chủ trì xây dựng .


   3. Công tác triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách pháp luật về quản lý khoa học và công nghệ của Nhà nước và của Bộ Công Thương.


  3. Tình hình khiếu kiện, khiếu nại và tố cáo liên quan tới hoạt động khoa học và công nghệ, không bị hình thức kỷ luật các cấp trong giai đoạn xét thưởng 2011 - 2015; tính đến thời điểm xét khen thưởng, tác giả công trình không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ.


 3. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG


Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đạt được trong năm (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp xác nhận

(Ký tên, đóng dấu)


1 Đối với cá nhân đề nghị khen thưởng

2 Đối với đơn vị đề nghị khen thưởng

/ / thuvienphapluat .vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-18-2015-TT-BKHCN-thi-dua-khen-thuong-trong-linh-vuc-khoa-hoc-va-cong-nghe-293486.aspx%23_ftn2" style=" color: black; font-family:"Times New Roman", serif; font-style: normal; font-weight: bold; text-decoration: none; font-size: 12pt;" target="_blank">Người viết báo cáo / / thuvienphapluat .vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-18-2015-TT-BKHCN-thi-dua-khen-thuong-trong-linh-vuc-khoa-hoc-va-cong-nghe-293486.aspx%23_ftn2" class="h2" target="_blank">1

(Ký, ghi rõ họ và tên)


hoặc


Thủ trưởng đơn vị 2

(Ký, ghi rõ họ và tên)

PHỤ LỤC II


MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 5 NĂM

(2011-2015)

(Đối với tập thể trực tiếp làm công tác nghiên cứu)

(Kèm theo Quyết định số: 1254 / QĐ - BCT ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công Thương)


ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

…, ngày … tháng … năm…


BÁO CÁO THÀNH TÍCH


Đề nghị tặng…………………..


Tên đơn vị:...............................................................................................................


Địa chỉ liên hệ:.........................................................................................................


Điện thoại:..................................... Fax:...................... E-mail:...............................


 1. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH


  Ghi năm thành lập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.


 2. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC


  1. Thành tích trong hoạt động khoa học công nghệ của đơn vị


   1. Thành tích về thực hiện các nhiệm vụ KH&CN các cấp:


    Số lượng đề tài / dự án SXTN các cấp đã chủ trì thực hiện hoàn thành; doanh thu, số lượng bài báo công bố, số lượng đăng ký sở hữu trí tuệ, giải thưởng, kết quả đánh giá nghiệm thu, kết quả tham gia đào tạo sau đại học ...; tình trạng thực hiện việc đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật; tình trạng nhiệm vụ bị chậm tiến độ, nghiệm thu không đạt yêu cầu.


   2. Kết quả hoạt động chung:


    • Doanh thu bình quân đầu người hàng năm đạt được từ các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, dịch vụ KH&CN, sản xuất sản phẩm từ kết quả nghiên cứu; tỉ lệ doanh thu từ hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ (kinh phí ngoài Ngân sách nhà nước).

    • Thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt được của đơn vị; đóng góp của đơn vị trong việc nâng cao thu nhập, đời sống của người lao động trong toàn cơ quan.


   3. Thành tích ứng dụng kết quả nghiên cứu: các kết quả nghiên cứu mang tính ứng dụng cao, được ứng dụng trong sản xuất, trong công tác quản lý, tạo ra sản phẩm mới hoặc sản phẩm lần đầu được ứng dụng tại Việt Nam; được tặng các giải thưởng các cấp liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ;


   4. Tình trạng bị khiếu kiện, khiếu nại và tố cáo liên quan tới hoạt động khoa học và công nghệ, không bị hình thức kỷ luật các cấp trong giai đoạn xét thưởng 2011 - 2015; tính đến thời điểm xét khen thưởng, tác giả công trình không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ; Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.


 3. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG


Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đạt được trong năm (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).


Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp xác nhận

(Ký tên, đóng dấu)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ và tên)

PHỤ LỤC III


MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 5 NĂM

(2011-2015)

(Đối với cá nhân trực tiếp làm công tác nghiên cứu)

(Kèm theo Quyết định số: 1254 / QĐ - BCT ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công Thương)


ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

…, ngày … tháng … năm…


BÁO CÁO THÀNH TÍCH


Đề nghị tặng…………………..


Tên cá nhân:............................................................................................................


Địa chỉ liên hệ:.........................................................................................................


Điện thoại:..................................... Fax:...................... E-mail:...............................


 1. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH


  Ghi rõ họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác...


 2. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC


  1. Thành tích trong hoạt động khoa học công nghệ


  1. Thành tích trong thực hiện nhiệm vụ KH&CN:


   • Số lượng đề tài nghiên cứu, dự án SXTN cấp Bộ, cấp nhà nước, cấp cơ sở làm chủ trì hoặc tham gia được đánh giá từ loại khá trở lên; tình trạng thực hiện việc đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật; tình trạng thực hiện đề tài, dự án bị chậm tiến độ hoặc nghiệm thu không đạt yêu cầu.


   • Thành tích trong việc tham gia đào tạo sau đại học; số lượng bài báo được công bố trên các tạp chí uy tín trong nước hoặc quốc tế hoặc có kết quả nghiên cứu được đăng ký bảo hộ SHTT, bản quyền tác giả.


  2. Thành tích trong chuyển giao, áp dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất; đề xuất sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần phục vụ phát triển kinh tế -

   xã hội được các cấp có thẩm quyền công nhận hoặc có các giải thưởng cá nhân về thành tích trong hoạt động KH&CN.


  3. Kết quả về việc đóng góp trong thành tích chung của đơn vị trong việc nâng cao doanh thu bình quân đầu người hàng năm từ các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, dịch vụ KH&CN, sản xuất sản phẩm từ kết quả nghiên cứu; nâng cao thu nhập, đời sống của người lao động trong đơn vị.


  4. Tình trạng về bị khiếu kiện, khiếu nại và tố cáo liên quan tới hoạt động khoa học và công nghệ, bị hình thức kỷ luật các cấp trong giai đoạn xét thưởng 2011 - 2015; tính đến thời điểm xét khen thưởng, tác giả công trình không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ.


 3. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG


Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đạt được trong năm (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).


Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp xác nhận

(Ký tên, đóng dấu)

Người viết báo cáo

(Ký, ghi rõ họ và tên)

PHỤ LỤC IV


MẪU HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG CỦA TẬP thể / cá NHÂN

(Kèm theo Quyết định số: 1254 / QĐ - BCT ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công Thương)


Tên đơn vị


HỒ SƠ


ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015


(TẬP thể / cá NHÂN)


Tên tập thể / cá nhân đề nghị khen thưởng: Hình thức khen thưởng:

Hồ sơ gồm có: 1.

2.


3.Hà nội, năm 2016

PHỤ LỤC V


MẪU BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ; PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo Quyết định số: 1254 / QĐ - BCT ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công Thương)


Mẫu 1: BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ


BỘ CÔNG THƯƠNG

HỘI ĐỒNG XÉT KHEN THƯỞNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2011-2015

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------


Hà Nội, ngày tháng năm 2016BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2011-2015


 1. Những thông tin chung:


  1. Tên tập thể / cá nhân đề nghị khen thưởng: ……………………………………


  2. Hình thức đề nghị khen thưởng (đánh dấu Ö vào ô tương ứng):


   • Bằng khen Thủ tưởng: □


   • Cờ thi đua: □


   • Bằng khen Bộ trưởng: □


  3. Tên đơn vị chủ quản:


  4. Quyết định thành lập Hội đồng xét khen thưởng khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2015: Số:…ngày …. của Bộ trưởng Bộ Công Thương


  5. Địa điểm: Bộ Công Thương - 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội


   6. Thời gian họp Hội đồng: ……………………………………………………….


   1. Thành phần Hội đồng:    TT


    Họ và tên

    Lĩnh vực chuyên môn


    Cơ quan công tác


    Chức danh

    1

    2

    3

    ...

    9

   2. Số thành viên Hội đồng có mặt: Vắng mặt:


   3. Khách mời tham dự họp Hội đồng:


 2. Nội dung làm việc của Hội đồng


  1. Thư ký Hội đồng đọc Quyết định thành lập Hội đồng xét khen thưởng và giới thiệu đại biểu tham dự.


  2. Chủ tịch Hội đồng xét khen thưởng điều hành hội nghị:


  3. Hội đồng xét khen thưởng tiến hành đánh giá theo tiêu chuẩn được quy định tại Điều 6 Quy chế khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công Thương (Đánh giá cụ thể theo từng tiêu chuẩn).


   ……………………………………………………………………………………


  4. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng:


   ……………………………………………………………………………………


  5. Ban kiểm phiếu:


   Hội đồng đã bầu Ban kiểm phiếu với các thành viên sau: 5.1. Trưởng Ban: ..................................................

   5.2. Hai uỷ viên: ..................................................


   ..................................................


  6. Kết quả bỏ phiếu đánh giá


   • Số phiếu phát ra:


   • Số phiếu thu về:

   • Số phiếu hợp lệ:


   • Số phiếu không hợp lệ:


   • Kết quả đánh giá:


    + Số phiếu đạt:


    + Số phiếu không đạt:


    - Đánh giá chung : ……………………………………………………………… Biên bản cuộc họp được các thành viên hội đồng thống nhất thông qua./.


    THƯ KÝ

    (Họ, tên và chữ ký)

    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

    (Họ, tên và chữ ký)

    Mẫu 2: PHIẾU ĐÁNH GIÁ


    BỘ CÔNG THƯƠNG HỘI ĐỒNG XÉT KHEN THƯỞNG KHOA HỌC

    CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2011-2015

    -------

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    ---------------


    Hà Nội, ngày tháng năm 2016    PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2011-2015


    1. Thông tin chung:

     1. Tên tập thể / cá nhân đề nghị khen thưởng: ……………………………………

     2. Hình thức đề nghị khen thưởng (đánh dấu Ö vào ô tương ứng):

      • Bằng khen Thủ tưởng: □

      • Cờ thi đua: □

      • Bằng khen Bộ trưởng: □

     3. Tên đơn vị chủ quản:

     4. Họ và tên thành viên hội đồng (chức danh khoa học, học vị):

      ………………………………………………………………………………………….

    2. Đánh giá xếp loại:

     Đạt

     Không đạt

    3. Ý kiến đánh giá (nếu có):

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….


THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

(Họ, tên và chữ ký)

Mẫu 3: BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ


BỘ CÔNG THƯƠNG HỘI ĐỒNG XÉT KHEN THƯỞNG KHOA HỌC

CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2011-2015

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------


Hà Nội, ngày tháng năm 2016BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2011-2015


 1. Tên tập thể / cá nhân đề nghị khen thưởng: ……………………………………


 2. Hình thức đề nghị khen thưởng(đánh dấu Ö vào ô tương ứng):


  • Bằng khen Thủ tưởng: □


  • Cờ thi đua: □


  • Bằng khen Bộ trưởng: □


 3. Tên đơn vị chủ quản:


 4. Kết quả đánh giá:


 • Số phiếu phát ra: - Số phiếu thu về:


 • Số phiếu hợp lệ: - Số phiếu không hợp lệ:TT


Họ và tên thành viên HĐ

Kết quả đánh giá

Đạt

Không đạt

1

2

3

9

Tổng số:

image src="1254_QD_BCT_2016_Vv_Quy_che_khen_thuong_trong_hoat_dong_KHCN_nganh_Cong_Thuong_giai_doan_2011__2015 / Image_001 .png" height="3" width="6">

Kết quả (đánh dấu Ö vào ô tương ứng):


+ Đạt: □


(Có từ 2/3 trở lên thành viên hội đồng có mặt nhất trí đánh giá mức “Đạt”)


+ Không đạt: □


Các thành viên Ban kiểm phiếu

(Họ, tên và chữ ký của từng thành viên)

Trưởng Ban kiểm phiếu

(Họ, tên và chữ ký)