TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 10029 / CT - TTHT 

V/v: lập hoá đơn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2014


Kính gửi: Công ty CP đầu tư và phát triển Tây Âu.

Địa chỉ: 2/67 Đường Thiên Phước, P. 9, Q. Tân Bình, TP. HCM.

MST: 0303218830


Trả lời văn bản ngày 21/10/2014 của Công ty về việc lập hoá đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 9 Thông tư số  64 / 2013 / TT - BTC  ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“...

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn, gửi bảng kê hoá đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến. Nếu tổ chức, hộ, cá nhân không có nhu cầu sử dụng số hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện huỷ các số hoá đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả huỷ hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hoá đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này.

...”

Trường hợp Công ty theo trình bày tháng  09 / 2013  chuyển địa điểm kinh doanh từ địa chỉ:  284 / 12  Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10 sang địa chỉ mới là 2/67 Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình đồng thời thay đổi cơ quan thuế quản lý từ Chi cục Thuế Quận 10 sang Cục Thuế TP.HCM nếu Công ty có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì Công ty đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn, gửi bảng kê hoá đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (Cục Thuế TP.HCM) trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng. Số hoá đơn đã lập thông báo điều chỉnh thông tin gửi Cục Thuế TP.HCM được tiếp tục sử dụng ngay (không phải đợi sau 5 ngày kể từ ngày lập thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn gửi cơ quan thuế).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phòng KT4;

  • Phòng PC;

  • Lưu: VT, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thị Lệ Nga