BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2008 / TCHQ - TXNK

V/v điều chỉnh số liệu trên hệ thống kế toán thuế tập trung

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng.


Trả lời công văn số  1657 / HQHP - TVQT  ngày 05/3/2015 của Cục Hải quan TP Hải Phòng về vướng mắc điều chỉnh số liệu kế toán trên hệ thống kế toán thuế tập trung, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Tổng cục Hải quan sẽ mở khóa sổ kế toán tháng  12 / 2014  của Phòng Tài vụ Quản trị, Cục Hải quan TP Hải Phòng để điều chỉnh số liệu kế toán tháng  12 / 2014  tại phần mềm kế toán thuế tập trung tháng  12 / 2014 , cụ thể:


  • Phải lập chứng từ điều chỉnh để thực hiện việc điều chỉnh số liệu của các tờ khai trên. Không xóa, sửa chữa hoặc xử lý lại số liệu đã cập nhật trước đó. Chứng từ điều chỉnh sẽ được cập nhật vào ngày 31/ 12 / 2014 .


  • Việc mở khóa sổ kế toán tại phần mềm kế toán thuế tập trung để đơn vị điều chỉnh số liệu được thực hiện trong thời gian từ 17h00 phút ngày 19/3/2015 đến 08h00 phút ngày 20/3/2015.


  • Cục Hải quan TP Hải Phòng phối hợp với Cục CNTT&TK Hải quan để thực hiện, đồng thời chịu trách nhiệm về việc cập nhật đúng chứng từ điều chỉnh và số liệu điều chỉnh theo quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hải Phòng được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Cục CNTT&TK Hải quan (để p/h);

  • Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang