Open navigation

Công văn 2438/BTC-TCT Thuế nhà thầu


BỘ TÀI CHÍNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2438 / BTC - TCT 

V/v thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2015


Kính gửi: Công ty POSCO Engineering & Construction Co.Ltd.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 26/CV/VPHN/ POSCO ngày 26/12/2014 của Công ty POSCO Engineering & Construction Co.Ltd (POSCO E&C) về việc chính sách thuế và Công văn số  462 / CT - TTrl  ngày 05/02/2015 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo về trường hợp của Công ty POSCO. Về việc này căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số  134 / 2008 / TT - BTC  ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam; Thông tư số  197 / 2009 / TT - BTC  ngày 09/10/2009 của Bộ Tài chính bổ sung Thông tư số  134 / 2008 / TT - BTC  nêu trên; Thông tư số  103 / 2014 / TT - BTC  ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam, Bộ tài chính có ý kiến như sau :

  1. Về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT): Trường hợp các hợp đồng thầu do Công ty POSCO E&C thực hiện đã đăng ký kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế với Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, nếu có các hóa đơn GTGT đầu vào đảm bảo điều kiện và trường hợp được khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định pháp luật về thuế GTGT thì Công ty được xét khấu trừ hoàn thuế nếu có đủ thủ tục hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT gửi cơ quan thuế theo quy định.

  2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

  • Các hợp đồng thầu do Công ty POSCO E&C thực hiện tại Việt Nam đã đăng ký kê khai nộp thuế TNDN theo phương pháp nào thì được tiếp tục thực hiện theo phương pháp đó cho đến khi kết thúc hợp đồng thầu.

  • Công ty thực hiện kê khai nộp thuế TNDN và thuế GTGT đối với các hợp đồng thầu tiếp theo theo đúng hướng dẫn tại thông tư số  103 / 2014 / TT - BTC  nêu trên.

Bộ Tài chính thông báo đê Công ty POSCO Engineering & Construetion Co.Ltd và Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc biết, thực hiệnNơi nhận :

  • Như trên;

  • Các Vụ PC, CST;

  • Vụ CS, PC (TCT);

  • Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc;

  • Lưu: VT, TCT (VT, PC, KK );

TL. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.