Open navigation

Công văn 70/VPCP-V.III Phân công chuẩn bị nội dung các phiên họp thứ 44, 45 và 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 70/VPCP-V.III

V/v phân công chuẩn bị nội dung các phiên họp thứ 44, 45 và 46 của UBTVQH

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Các Bộ: Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Ngoại giao, Lao động - Thương binh và Xã hội.


Văn phòng Quốc hội có Công văn số 04/VPQH-TH ngày 04 tháng 01 năm 2016 (bản chụp đính kèm) về việc chuẩn bị Phiên họp thứ 44 (dự kiến từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 01 năm 2016); Phiên họp thứ 45 (dự kiến từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 02 năm 2016) và Phiên họp thứ 46 (dự kiến từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 03 năm 2016) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Để chuẩn bị nội dung các Phiên họp nêu trên, Thủ tướng Chính phủ phân công:


 1. ĐỐI VỚI PHIÊN HỌP THỨ 44


  1. Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp chuẩn bị:


   1. Dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi);


   2. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.

  2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp chuẩn bị dự án Luật tiếp cận thông tin.


  3. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phối hợp chuẩn bị dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi).


  4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị:

   1. Dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương;


   2. Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

 2. ĐỐI VỚI PHIÊN HỌP THỨ 45

  1. Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị dự án Luật biểu tình.


  2. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp chuẩn bị dự án Luật báo chí (sửa đổi).


  3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:


   1. Chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc cho ý kiến đối với nội dung thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Australia về chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ;


   2. Phối hợp chuẩn bị dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi).

  4. Bộ trưởng Bộ Y tế phối hợp chuẩn bị dự án Luật dược (sửa đổi).

  5. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị dự thảo Nghị quyết về chế độ và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân.


  6. Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về chủ trương xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận theo quy định của Nghị quyết số 41/2009/QH12 về chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.


  7. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chuẩn bị dự thảo Báo cáo công tác cả nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 3. ĐỐI VỚI PHIÊN HỌP THỨ 46

 1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị:


  1. Báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015;


  2. Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020;


  3. Báo cáo của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

 2. Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị:

  1. Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015;


  2. Báo cáo của Chính phủ về kế hoạch tài chính 5 năm 2016 - 2020.

 3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020.

 4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ phối hợp chuẩn bị dự thảo Nghị quyết về chế độ và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân.

 5. Bộ trưởng Bộ Công Thương phối hợp chuẩn bị dự án Pháp lệnh quản lý thị trường.


 6. Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị dự án Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp. Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Chủ tịch Quốc hội;

 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

 • Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;

 • Văn phòng Quốc hội;

 • VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, KTN, V.I, NC, TCCV, KGVX, QHQT, TH, TKBT, VP BCSĐCP;

 • Lưu: VT, V.III (3b).


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMKiều Đình Thụ

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.