Open navigation

Công văn 4815/TCHQ-TXNK ngày 20/07/2020 Tạm xuất, tái nhập thiết bị theo hợp đồng thuê mượn

Hết hiệu lực: 21/07/2020

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4815/TCHQ-TXNK

V/v tạm xuất, tái nhập thiết bị theo hợp đồng thuê mượn 

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần công trình ngầm Fecon.
(Địa chỉ: Tầng 19, tháp CEO, Lô HH2-1, khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/Fecon-2020 ngày 4/6/2020 của Công ty cổ phần công trình ngầm Fecon về vướng mắc đối với hàng hóa tạm xuất, tái nhập cho nước ngoài thuê, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm a khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định miễn thuế đối với: Hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để tổ chức hoặc tham dự hội chợ, trin lãm, giới thiệu sản phẩm, sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật hoặc các sự kiện khác; máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất để thử nghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định hoặc phục vụ gia công cho thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất

Căn cứ Điều 13 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định.

Căn cứ khoản 1 Điều 54 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 27 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định: Hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định bao gồm: Hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học, giáo dục, thi đấu thể thao, sự kiện văn hóa, nghệ thuật hoặc các sự kiện khác, khám chữa bệnh, nghiên cứu và phát triển sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp phục vụ công việc trong thời hạn nhất định.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần công trình ngầm Fecon tạm xuất, tái nhập máy móc, thiết bị cho đối tác nước ngoài thuê theo hợp đồng thuê mượn để thi công công trình, trong quá trình cho thuê, tài sản cho thuê vẫn thuộc sở hữu của bên cho thuê, hàng hóa đủ điều kiện để đăng ký tờ khai theo loại hình tạm xuất tái nhập thì khi tạm xuất hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu. Khi tái nhập trong thời hạn đã đăng ký, cơ quan hải quan có đủ cơ sở xác định hàng hóa tái nhập là hàng hóa tạm xuất trước đây thì được miễn thuế nhập khẩu.

Về thuế giá trị gia tăng: Doanh nghiệp không phải nộp thuế giá trị gia tăng khi tái nhập theo quy định tại khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần công trình ngầm Fecon được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - PTCT. Lưu Mạnh Tư
ng (để b/c);
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để t/h);
 - Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Lê Mạnh Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.