Open navigation

Công văn 2445/TCT-CS ngày 07/06/2024 Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------
-------------------

Số: 2445/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2024

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Kakusho Metal Việt Nam.
(Địa chỉ: lô U12B-14A Đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 17.04/CV.2024 ngày 17/4/2024 của Công ty TNHH Kakusho Metal Việt Nam vướng mắc về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 27 Điều 3 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 và khoản 1 Điều 3 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế quy định người nộp thuế bị thiệt hại vật chất bao gồm trường hợp người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; và các trường hợp bất khả kháng khác, bao gồm: chiến tranh, bạo loạn, đình công phải ngừng, nghỉ sản xuất, kinh doanh hoặc rủi ro không thuộc nguyên nhân, trách nhiệm chủ quan của người nộp thuế mà người nộp thuế không có khả năng nguồn tài chính nộp ngân sách nhà nước.

Tại Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính) hướng dẫn các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó có hướng dẫn trường hợp doanh nghiệp có chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường.

Trường hợp Công ty TNHH Kakusho Metal Việt Nam có khoản chi phí thiệt hại do bị đối tượng lừa đảo trong quá trình thanh toán nhưng Công ty TNHH Kakusho Metal Việt Nam và cơ quan cảnh sát điều tra chưa xác định được đối tượng lừa đảo, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 12265/CTTPHCM-TTHT ngày 12/10/2023 trả lời Công ty TNHH Kakusho Metal Việt Nam.

Đề nghị Công ty TNHH Kakusho Metal Việt Nam căn cứ các quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý thuế trực tiếp để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Kakusho Metal Việt Nam được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC-TCT;
 - Lưu VT, CS (3b). 

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.