Open navigation

Công văn 74112/CT-TTHT ngày 02/12/2016 Thời điểm lập hóa đơn

 Hết hiệu lực: 16/06/2017 

TỔNG CỤC THUẾ
 CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74112/CT-TTHT

V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016 

Kính gửi: Công ty TNHH Yan Tin (Việt Nam)
Địa chỉ: Lô CN1, Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 
MST: 0500579882

Trả lời công văn số 161121/CV-YTV ngày 21/11/2016 của Công tyTNHH Yan Tin (Việt Nam) (sau đây gọi là công ty) hỏi về thời điểm lập hóa đơn, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Thông tư s 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định s 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; quy định về lập hóa đơn như sau:

Điều 16. Lập hóa đơn

2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty có hoạt động xuất khẩu hàng hóa cho các doanh nghiệp chế xuất khác thì ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tt thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

Nếu còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Yan Tin (Việt Nam) biết và thực hiện

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.