Open navigation

Công văn 11167/BTC-HCSN ngày 31/10/2022 Chuyển tiền vào quỹ bảo hiểm xã hội để thực hiện hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và quỹ bảo hiểm y tế

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11167/BTC-HCSN

V/v chuyển tiền vào quỹ BHXH để thực hiện hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện và quỹ BHYT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2022 

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ quy định tại Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) đã được sửa đổi, bổ sung, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH tự nguyện;

Căn cứ Báo cáo số 319/BC-CP ngày 13/9/2022 của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 20211 và Báo cáo số 352/BC-CP ngày 27/9/2022 của Chính phủ về tình hình quản lý và sử dụng quỹ BHYT năm 20212;

Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan BHXH cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan chuyển tiền đóng và hỗ trợ đóng BHYT cho đối tượng do ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng, tiền hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện kịp thời theo đúng quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và Nghị định số 134/2015/-CP.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và phối hợp triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Bộ 
trưởng (để báo cáo);
 - 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
- Vụ NSNN;
 - Lưu: VT
, HCSN (4b) 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Võ Thành Hưng


1 Điểm b khoản 1 mục II Báo cáo số 319/BC-CP nêu hạn chế “Tình trạng chậm đóngtrốn đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp còn diễn ra khá phổ biến… Mặt khác, một số địa phương chưa thực sự quan tâm sâu sắc đến chính sách BHXHmột số giải pháp thực hiện nhằm hạn chế tình trạng chậm đóngtrốn đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp còn gây khó khănvướng mắc, chưa đạt được hiệu quả (công tác khởi kiện, xử lý hình sự… )

2 Điểm e khoản 3 mục I Báo cáo số 352/BC-CP nêu hạn chế “Việc chuyển tiền BHYT do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng của cơ quan Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội tại một số tỉnh, thành phố chưa thực hiện đúng theo quy định, dẫn đến một số tỉnh chậm chuyển kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT cho cơ quan BHXH trong năm tài chính”.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.