Open navigation

Nghị quyết 06/NQ-CP Ký bổ sung Nghị định thư của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa VN và Ấn Độ


CHÍNH PHỦ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 06/NQ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016


NGHỊ QUYẾT


VỀ VIỆC KÝ BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH THƯ VÀO HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VIỆT NAM VÀ ẤN ĐỘ


CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;


Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Công văn số 170/TTr-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2015,


QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo Nghị định thư của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Ấn Độ.


Điều 2. Đồng ý lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Nghị định thư trên.


Điều 3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo quy định.


Điều 4. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định./.Nơi nhận:

  • Các đồng chí thành viên Chính phủ;

  • Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp (kèm NĐT);

  • VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, KTTH; TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, QHQT(3).đh.


TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.