Open navigation

Công văn 6313/CT-HTr Chính sách thuế và hướng dẫn sử dụng HĐ, CT liên quan đến việc mua và tặng quà


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  6313 / CT - HTr 

V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện

(Đ/c: Số 1, đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội MST: 0101826868)


Trả lời công văn số  64 / TCKT  ngày 15/01/2016 của Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế và hướng dẫn sử dụng hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc mua và tặng quà là phiếu mua hàng, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

 • Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 8 Thông tư  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số  209 / 2013 / NĐ - CP  ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng về thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng:

  “1. Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

  2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”


 • Căn cứ Khoản 3a, Điều 5 Thông tư số  119 / 2014 / TT - BTC  ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung hướng dẫn tại Điểm b, c, Khoản 1, Điều 16 Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/03/2014 Hướng dẫn thi hành Nghị định số  51 / 2010 / NĐ - CP  ngày 14/05/2010 và Nghị định số  04 / 2014 / NĐ - CP  ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định như sau:


  “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất”;

 • Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 16 Thông tư  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/03/2014 Hướng dẫn thi hành Nghị định số  51 / 2010 / NĐ - CP  ngày 14/05/2010 và Nghị định số  04 / 2014 / NĐ - CP  ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ về tiêu thức “ngày tháng năm” lập hóa đơn:

“Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụthực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền...”


- Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Thông tư  96 / 2015 / TT - BTC  ngày 22/06/2015 của Bộ tài chính Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/2/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014, Thông tư số  119 / 2014 / TT - BTC  ngày 25/8/2014, Thông tư số  151 / 2014 / TT - BTC  ngày 10/10/2014 của Bộ tài chính về các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:


“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

 2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.


 3. Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.


Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng...”


Căn cứ các quy định trên, khi công ty mua phiếu quà tặng hay phiếu mua hàng của các siêu thị, cửa hàng hoặc trung tâm thương mại để tặng cho khách hàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty thì khi thu tiền, bên bán lập chứng từ thu. (Khi khách hàng sử dụng Phiếu quà tặng để mua hàng (bên bán chuyển giao quyền sở hữu) là thời điểm bên bán lập hóa đơn, kê khai thuế theo quy định). Khi tặng phiếu quà tặng Công ty không phải lập hóa đơn; Căn cứ vào chứng từ thu của bên bán và các hồ sơ tài liệu có liên quan đến chương trình tặng quà cho khách hàng, Công ty được tính vào chi phí được trừ theo quy định.


Cục thuế TP Hà Nội thông báo Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phòng Kiểm tra 2;

 • Phòng Pháp chế;

 • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.