Open navigation

Quyết định 3680/QĐ-BHXH ngày 23/12/2022 Quy định kỹ thuật về cấu trúc thông điệp dữ liệu trao đổi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3680/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ CẤU TRÚC THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU TRAO ĐỔI VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ BẢO HIỂM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị định 47/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/08/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 của Chính Phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm;

Căn cứ Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

Căn cứ Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định kỹ thuật về cấu trúc thông điệp dữ liệu trao đổi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm (sau đây gọi là Quy định kỹ thuật).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trung tâm Công nghệ thông tin - Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

a) Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định tại Quy định kỹ thuật; theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện Quy định kỹ thuật; đề xuất nâng cấp phiên bản của Quy định kỹ thuật phù hợp với tình hình thực tế.

b) Rà soát các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đề xuất các biện pháp hoàn thiện dữ liệu đảm bảo sự tương thích với dữ liệu theo Quy định kỹ thuật.

c) Triển khai các dịch vụ chia sẻ dữ liệu cơ bản trên cơ sở cung cấp các thông điệp dữ liệu theo Quy định kỹ thuật này; phát triển và cung cấp các dịch vụ chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù đáp ứng nhu cầu thực tế; từng bước chuẩn hoá các dịch vụ thành hình thức chia sẻ dữ liệu mặc định; ban hành các tài liệu đặc tả dịch vụ theo quy định.

d) Phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai cung cấp dịch vụ dữ liệu qua Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP); tiếp nhận và xử lý các yêu cầu kết nối, khai thác dữ liệu qua dịch vụ chia sẻ dữ liệu; kiểm thử các thông điệp dữ liệu cung cấp từ dịch vụ chia sẻ dữ liệu tuân thủ quy định này.

e) Đảm bảo an toàn thông tin mạng cho hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu khi chia sẻ dữ liệu.

2. Các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

a) Hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm phục vụ nghiệp vụ theo phạm vi chuyên môn.

b) Theo dõi và đề xuất điều chỉnh các danh mục dữ liệu, nội dung cấu trúc dữ liệu phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ quản lý nhà nước về bảo hiểm.

3. Đơn vị trung gian cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu

a) Đảm bảo việc chia sẻ dữ liệu qua các nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu tuân thủ đúng quy định về cấu trúc dữ liệu.

b) Đảm bảo an toàn thông tin mạng cho dữ liệu được chia sẻ qua nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu.

4. Đơn vị cung cấp, khai thác dữ liệu vào/từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

a) Đảm bảo dữ liệu được cung cấp và khai thác tuân thủ đúng quy định tại Quy định kỹ thuật.

b) Đưa nội dung quy định cấu trúc dữ liệu vào hồ sơ thiết kế hệ thống thông tin để đảm bảo sự tương thích, sẵn sàng xử lý dữ liệu về bảo hiểm.

c) Phản hồi các vấn đề phát sinh trong quá trình áp dụng Quy định kỹ thuật này về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để có phương án xử lý.

d) Kiểm tra, kiểm thử sự tương thích về việc tiếp nhận, xử lý các thông điệp dữ liệu theo Quy định kỹ thuật này trước khi thực hiện kết nối khai thác dữ liệu.

đ) Đảm bảo và chịu trách nhiệm về an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin của mình khi kết nối, khai thác dữ liệu về bảo hiểm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam;
- Cổng Thông tin điện tử BHXH các tỉnh, thành phố;
 - Lưu: VT, CNTT
.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Chu Mạnh SinhQUY ĐỊNH KỸ THUẬT

VỀ CẤU TRÚC THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU
 TRAO ĐỔI VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ BẢO HIỂM

Phiên bản 1.0

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3680/QĐ-BHXH ngày 23/12/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

 

MỤC LỤC

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi

1.2. Đối tượng áp dụng

1.3. Mục đích của quy định

1.4. Tài liệu căn cứ và tham chiếu

1.5. Thuật ngữ

1.6. Chữ viết tắt

2. QUY ĐỊNH CHI TIẾT

2.1. Mô hình triển khai chia sẻ dữ liệu bảo hiểm

2.2. Cấu trúc dữ liệu chia sẻ mức logic

2.2.1. Tổng quan mô hình dữ liệu mức logic

2.2.2. Nhóm cấu trúc dữ liệu chung

2.2.2.1. Congdan

2.2.2.2. CongDanNuocNgoai

2.2.2.4. NguoiSuDungLaoDong

2.2.2.5. HoGiaDinh

2.2.2.6. CoSoKhamChuaBenh

2.2.3. Nhóm Bảo hiểm xã hội

2.2.3.1. BaoHiemXaHoi

2.2.3.2. QuaTrinhDongBHXH

2.2.3.3. QuaTrinhHuongBHXH

2.2.3.4. HuongBHXH

2.2.4. Nhóm Bảo hiểm y tế

2.2.4.1. BaoHiemYTe

2.2.4.2. QuaTrinhDongBHYT

2.2.4.3. QuaTrinhHuongBHYT

2.2.4.4. HuongBHYT

2.2.4.5. LoaiBenh

2.2.4.6. MucDongBHYT

2.2.5. Nhóm Bảo hiểm thất nghiệp

2.2.5.1. BaoHiemThatNghiep

2.2.5.2. QuaTrinhDongBHTN

2.2.5.3. QuaTrinhHuongBHTN

2.2.5.4. HuongBHTN

2.2.6. Nhóm cấu trúc và kiểu dữ liệu tham chiếu

2.2.6.1. MucDong

2.2.6.2. MocThoiGian

2.2.6.3. ThongTinLienHe

2.2.6.4. NganhKinhTe

2.2.6.5. NgheNghiep

2.2.6.6. CoquanBHXH

2.2.6.7. QuaTrinhChiTra

2.2.6.8. ChiTra

2.2.6.9. Kiểu ngày và ngày, giờ (Date và DateTime)

2.2.6.10. Kiểu dữ liệu cơ bản (chuỗi ký tự, số)

2.2.7. Nhóm danh mục

2.2.7.1. CheDoHuong

2.2.7.2. PhuongThucDongBHXH

2.2.7.3. LoaiHinhToChuc

2.2.7.4. LoaiDoiTuongBHYT

2.2.7.5. MucHuongBHYT

2.2.7.6. KhoiThongKe

2.2.7.7. HinhThucChiTra

2.3. Lược đồ chia sẻ dữ liệu mức vật lý

2.3.1. Lược đồ XML các kiểu/cấu trúc dữ liệu

2.3.2. Lược đồ XML các đối tượng dữ liệu gốc trao đổi

2.4. Cấu trúc dữ liệu đối với các dịch vụ dữ liệu cơ bản

2.4.1. Chia sẻ dữ liệu bảo hiểm người tham gia bảo hiểm

2.4.2. Chia sẻ dữ liệu người sử dụng lao động

2.4.3. Chia sẻ dữ liệu hộ gia đình

2.4.4. Chia sẻ dữ liệu danh mục bệnh BHYT

2.4.5. Chia sẻ dữ liệu danh mục cơ sở khám chữa bệnh

2.4.6. Chia sẻ dữ liệu danh mục cơ quan BHXH

2.4.7. Chia sẻ dữ liệu khác

PHỤ LỤC A: MÃ NGUỒN LƯỢC ĐỒ XML

A.1. Mã nguồn lược đồ kiểu các đối tượng cơ sở: baohiem_core.xsd

A.2. Mã nguồn lược đồ các đối tượng gốc trao đổi: BaohiemExchange.xsd

PHỤ LỤC B: MINH HỌA CẤU TRÚC THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU TRAO ĐỔI

B.1. Thông điệp trao đổi người tham gia bảo hiểm là công dân Việt Nam

B.2. Thông điệp trao đổi người tham gia bảo hiểm là công dân nước ngoài

B.3. Thông điệp trao đổi danh sách người sử dụng lao động

B.4. Thông điệp trao đổi danh sách hộ gia đình

B.5. Thông điệp trao đổi danh sách bệnh được BHYT

B.6. Thông điệp trao đổi danh sách cơ sở khám chữa bệnh ban đầu

B.7. Thông điệp trao đổi danh mục cơ quan BHXH

PHỤ LỤC C: DANH MỤC MÃ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHYT

PHỤ LỤC D: DANH MỤC MỨC HƯỞNG BHYT

PHỤ LỤC E: DANH MỤC KHỐI THỐNG KÊ

PHỤ LỤC G: DANH MỤC NGHỀ NGHIỆP VIỆT NAM

PHỤ LỤC H: DANH MỤC NGÀNH KINH TẾ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Mô hình chia sẻ dữ liệu từ CSDLQG về Bảo hiểm

Hình 2: Mô hình dữ liệu UML cấu trúc dữ liệu chia sẻ từ CSDLQG về Bảo hiểm

Hình 3: Lược đồ XML cấu trúc dữ liệu người tham gia bảo hiểm

Hình 4: Lược đồ XML cấu trúc dữ liệu bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm

Hình 5: Lược đồ XML cấu trúc dữ liệu bảo hiểm y tế của người tham gia bảo hiểm

Hình 6: Lược đồ XML cấu trúc dữ liệu bảo hiểm thất nghiệp của người tham gia bảo hiểm

Hình 7: Lược đồ XML cấu trúc dữ liệu người sử dụng lao động

Hình 8: Lược đồ XML cấu trúc dữ hộ gia đình của người tham gia bảo hiểm

Hình 9: Lược đồ XML nội dung phần tử dữ liệu là danh sách người tham gia bảo hiểm được chia sẻ

Hình 10: Lược đồ XML nội dung phần tử dữ liệu là danh sách hộ gia đình được chia sẻ

Hình 11: Lược đồ XML nội dung phần tử dữ liệu là danh sách người sử dụng lao động được chia sẻ

Hình 12: Lược đồ XML nội dung phần tử dữ liệu là danh sách bệnh được chia sẻ

Hình 13: Lược đồ nội dung phần tử dữ liệu là danh mục cơ sở khám chữa bệnh được chia sẻ

Hình 14: Lược đồ XML nội dung phần tử dữ liệu là danh mục cơ quan bảo hiểm

Hình 15: Cấu trúc thông điệp dữ liệu chia sẻ thông tin người tham gia bảo hiểm

Hình 16: Cấu trúc thông điệp dữ liệu chia sẻ thông tin người sử dụng lao động

Hình 17: Cấu trúc thông điệp dữ liệu chia sẻ thông tin hộ gia đình

Hình 18: Cấu trúc thông điệp dữ liệu chia sẻ thông tin bệnh được bảo hiểm y tế

Hình 19: Cấu trúc thông điệp dữ liệu chia sẻ thông tin cơ sở khám chữa bệnh

Hình 20: Cấu trúc thông điệp dữ liệu chia sẻ thông tin cơ quan bảo hiểm xã hội

 

[FILE ĐÍNH KÈM TRONG VĂN BẢN]

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.