Open navigation

Công văn 5891/BKHĐT-TCTK ngày 26/07/2023 Hướng dẫn ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh cấp huyện

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5891/BKHĐT-TCTK

V/v hướng dẫn ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Hà Nội, ngày 26 tháng năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Điều 2 Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (viết gọn là Biểu mẫu báo cáo thống kê).

Để triển khai thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thống nhất, đồng bộ trên toàn quốc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (viết gọn là UBND cấp tỉnh) chỉ đạo thực hiện:

1. Căn cứ Biểu mẫu báo cáo thống kê do Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi để xây dựng biểu mẫu báo cáo thống kê của địa phương (viết gọn là Biểu mẫu báo cáo thống kê địa phương), cụ thể: (i) Rà soát, hoàn thiện các nội dung của bản Biểu mẫu báo cáo thống kê, trong đó phân công đơn vị thu thập thông tin phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; (ii) Bổ sung các biểu mẫu báo cáo thống kê chưa được xây dựng trong Biểu mẫu báo cáo thống kê để phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê đáp ứng công tác chỉ đạo, điều hành tại địa phương.

2. Ký Quyết định ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã của địa phương. Thời gian ban hành chậm nhất vào Quý IV năm 2023.

3. Giao Cục Thống kê cấp tỉnh là đơn vị đầu mối phối hợp với sở, ban ngành và UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện nội dung (1) và hướng dẫn thực hiện (bao gồm hướng dẫn sử dụng hệ thống công nghệ thông tin trong thực hiện báo cáo); Đầu mối tổng hợp biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tại địa phương.

4. Chỉ đạo tổ chức thực hiện điều tra thống kê trên địa bàn, gồm các điều tra mở rộng mẫu của trung ương để tính toán các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã nhằm phục vụ nhu cầu thông tin để quản lý, điều hành các cấp tại địa phương.

5. Chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã sử dụng thông tin, số liệu từ Hệ thống thông tin thống kê tập trung để phục vụ quản lý điều hành của địa phương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao Tổng cục Thống kê là cơ quan hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn thống kê, hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương sử dụng hệ thống công nghệ thông tin để thu thập, quản lý và khai thác dữ liệu có liên quan (bao gồm dữ liệu các cuộc điều tra thống kê quốc gia) để hình thành Hệ thống thông tin thống kê tập trung nhằm mục đích sử dụng chung trên toàn quốc.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Ủy ban./.


Nơi nhận:
Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
 - Cục Thống kê t
nh, thành phố trực thuộc trung ương; 
- Lưu: VTTCTK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trần Quốc Phương

 

 

 

[FILE ĐÍNH KÈM TRONG VĂN BẢN]

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.