Open navigation

Công văn 14456/CTHN-TTHT ngày 24/03/2023 Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14456/CTHN-TTHT

V/v chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Kyh Vina

(Đ/c: tầng 2, tòa nhà Simco, Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 1,
 Q.Nam Từ Liêm,
 - TP Hà Nội - MST: 0110083263)

Trả lời công văn, số 01/CV đề ngày 16/03/2023 của Công ty TNHH Kyh Vina hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam:

+ Tại Điều 1 quy định đối tượng áp dụng:

“Hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau (trừ trường hợp nêu tại Điều 2 Chương I):

1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu...”

+ Tại Điều 2 quy định về đối tượng không áp dụng.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty Kyh Co., LTd. địa chỉ thường trú tại Hàn Quốc, không có cơ sở thường trú tại Việt Nam (nhà thầu nước ngoài) kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận giữa nhà thầu nước ngoài với tổ chức Việt Nam, không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC thì thuộc đối tượng áp dụng nghĩa vụ thuế đối với nhà thầu nước ngoài theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC.

Đề nghị Công ty TNHH Kyh Vina nghiên cứu các căn cứ pháp lý trích dẫn ở trên và đối chiếu với tình hình thực tế để thực hiện đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp có vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Kyh Vina được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT1;
- Phòng NVDTPC;
- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Trường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.