Open navigation

Công văn 45194/CTHN-TTHT ngày 30/06/2023 Kê khai thuế thu nhập cá nhân cho người lao động

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45194/CTHN-TTHT

V/v kê khai thuế TNCN cho người lao động

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023

 Kính gửi: Công Ty TNHH Hai Di Lao Viet Nam Holdings
(Địa chỉ: Phòng A10, tầng 29, Toà Đông, 29-01 Lotte Center Hà Nội, S 54 Liễu Giai, Phường Cng Vị, Quận Ba Đình, TP Hà Nội; MST: 0108392659)

Trả lời công văn số 06/2023/CV-HDL ngày 25/5/2023 của Công Ty TNHH Hai Di Lao Viet Nam Holdings (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đề nghị hướng dẫn về kê khai thuế TNCN cho người lao động, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội:

+ Tại Điều 42 quy định về nguyên tắc khai thuế, tính thuế:

“Điều 42. Nguyên tắc khai thuế, tính thuế

3. Người nộp thuế thực hiện khai thuế, tính thuế tại cơ quan thuế địa phương có thẩm quyền nơi có trụ sở. Trường hợp người nộp thuế hạch toán tập trung tại trụ sở chính, có đơn vị phụ thuộc tại đơn vị hành chính cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính thì người nộp thuế khai thuế tại trụ sở chính và tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế phải nộp theo từng địa phương nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản này.

…”

- Căn cứ Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

+ Tại Điều 12 quy định phân bổ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế hạch toán tập trung có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác nơi có trụ sở chính:

“Điều 12. Phân bổ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế hạch toán tập trung có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác nơi có trụ sở chính

1. Người nộp thuế có hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và phân bổ s thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có hoạt động kinh doanh.

…”

+ Tại Điều 19 quy định về khai thuế, tính thuế, phân bổ thuế thu nhập cá nhân:

“Điều 19. Khai thuế, tính thuế, phân bổ thuế thu nhập cá nhân

1. Trường hợp phân bổ:

a) Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đi với thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả tại trụ sở chính cho người lao động làm việc tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác.

3. Khai thuế, nộp thuế:

a) Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công:

a.1) Người nộp thuế chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động làm việc tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tnh khác với nơi có trụ sở chính, thực hiện khu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công theo quy định và nộp hồ sơ khai thuế theo mẫu s 05/KK-TNCN, phụ lục bảng xác định s thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho các địa phương được hưởng nguồn thu theo mẫu s 05-1/PBT-KK-TNCN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; nộp số thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công vào ngân sách nhà nước cho từng tnh nơi người lao động làm việc theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư này. Số thuế thu nhập cá nhân xác định cho từng tnh theo tháng hoặc quý tương ứng với kỳ khai thuế thu nhập cá nhân và không xác định lại khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hp Chi nhánh của Công ty TNHH Hai Di Lao Viet Nam Holdings tại TP. Hồ Chí Minh đang thực hiện khai thuế và tính thuế tại Cục thuế TP Hồ Chí Minh, trực tiếp ký hợp đồng, chi trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công và thực hiện khấu trừ thuế cho người lao động làm việc tại các địa điểm kinh doanh ở tỉnh khác thì chi nhánh không thuộc đối tượng phân bổ thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Chi nhánh thực hiện khai thuế và tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp Chi nhánh của Công ty TNHH Hai Di Lao Viet Nam Holdings tại TP. Hồ Chí Minh (Cục thuế TP Hồ Chí Minh) theo đúng quy định của pháp luật.

Trưng hợp Chi nhánh của Công ty tại TP Hồ Chí Minh có vướng mắc khi thực hiện kê khai thuế TNCN thì đề nghị liên hệ vi cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Cục thuế TP Hồ Chí Minh) để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công Ty TNHH Hai Di Lao Viet Nam Holdings được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NVDTPC;
 - Phòng TTKT2;

- Website Cục thuế;
 - Lưu: VT,TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hữu Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.