Open navigation

Công văn 22679/CT-HTr ngày 22/04/2016 Chính sách thuế khi bị hỏng liên 2 hóa đơn

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22679/CT-HTr

V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi: CN Công ty TNHH Maruse Engineering Việt Nam tại Hà Nội
(Địa chỉ: Tầng 1 Kiốt số 3 Nhà N09B1 Khu ĐTM Dịch Vọng - Q Cầu Giấy - Hà Nội)
 MST: 0304393401-002

Trả lời công văn số Maruse (VN)/AC-02/0416 ngày 08/04/2016 có nội dung thay thế nội dung hỏi tại công văn số Maruse (VN)/AC-01/0316 ngày 18/03/2016 của CN Công ty TNHH Maruse Engineering Việt Nam tại Hà Nội (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn:

“1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất; cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy; hỏng hóa đơn.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp ngày 04/11/2015 Công ty đã lập hóa đơn theo đúng quy định cho khách hàng và đã kê khai thuế GTGT trong Tháng 11/2015, sau đó Tháng 01/2016 khách hàng phát hiện bị hỏng liên 2 hóa đơn đã lập thì Công ty thực hiện theo quy định hướng dẫn tại Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp trong quá trình thực hiện có vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Phòng kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Ktr1; P pháp chế;
 - Lưu: VT, HTr (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Mai Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.