Open navigation

Quyết định 100/QĐ-TTg Phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành CTCP Cty mẹ - Tổng Cty


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 100/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA VÀ CHUYỂN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;


Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;


Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;


Căn cứ Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;


Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”;


Xét đề nghị của Bộ Xây dựng,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam với những nội dung chính sau đây:

 1. Tên, địa chỉ trụ sở chính:


  • Tên tiếng Việt: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP;


  • Tên tiếng Anh: Vietnam National Construction Consultant - JSC;

  • Tên viết tắt: VNCC;


  • Biểu tượng: là biểu tượng của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam đang sử dụng;


  • Trụ sở chính: Số 243 Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.


 2. Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam sau cổ phần hóa có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.


  Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.


 3. Hình thức cổ phần hóa: Bán bớt phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp.


 4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:


  1. Vốn điều lệ: 357.744.480.000 đồng (Ba trăm năm mươi bảy tỷ, bảy trăm bốn mươi bốn triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng).


  2. Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:


 5. Tổng số cổ phần: 35.774.448 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:


  • Cổ phần nhà nước: 18.244.968 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ; năm 2018, đề xuất Thủ tướng Chính phủ bán tiếp phần vốn nhà nước còn nắm giữ tại doanh nghiệp này.


  • Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 1.779.500 cổ phần, chiếm 4,97% vốn điều lệ;


  • Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 8.943.612 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ;


  • Cổ phần bán đấu giá công khai: 6.806.368 cổ phần, chiếm 19,03% vốn điều lệ.


 6. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ khi không bán được cho các nhà đầu tư theo Phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


 7. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP là Bộ Xây dựng.

 8. Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:


  Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược bảo đảm đúng theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và quy định pháp luật liên quan.


 9. Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.


 10. Phương án sắp xếp lao động:


  • Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 413 người;


  • Tổng số lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP: 413 người;


   Không có lao động dôi dư khi thực hiện cổ phần hóa.


 11. Chi phí cổ phần hóa: Giao Bộ Xây dựng phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa; Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành.


Điều 2. Tổ chức thực hiện


 1. Bộ Xây dựng:


  • Quyết định các nội dung quy định tại Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 và Khoản 10 Điều 1 Quyết định này.


  • Lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở Giao dịch chứng khoán để bán cổ phần, chỉ đạo Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng và cho nhà đầu tư chiến lược theo quy định hiện hành. Khi có đủ điều kiện, thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP trên thị trường chứng khoán theo quy định tại Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước.


  • Cử người đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP.


  • Chỉ đạo tiếp tục xử lý những tồn tại về tài chính, công bố thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa, thực hiện chuyển Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam thành công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

 2. Bộ Tài chính: Hướng dẫn Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP xử lý những tồn tại về tài chính.


 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn việc đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP.


 4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn việc xử lý những vấn đề liên quan đến chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định hiện hành và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.


 5. Hội đồng thành viên Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.


Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thành viên Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • Ban Bí thư Trung ương Đảng;

 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

 • Văn phòng Trung ương Đảng;

 • Văn phòng Tổng Bí thư;

 • Văn phòng Quốc hội;

 • Văn phòng Chủ tịch nước;

 • Tòa án nhân dân tối cao;

 • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

 • Kiểm toán Nhà nước;

 • Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;

 • Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam;

 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;

 • Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).


KT. THỦ TƯỚNG

 PHÓ THỦ TƯỚNGVũ Văn Ninh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.