Open navigation

Quyết định 333/QĐ-TTg Thí điểm thành lập Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

 Hết hiệu lực: 01/01/2021 


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  333 / QĐ - TTg 

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


THÍ ĐIỂM THÀNH LẬP CHUỖI CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;


Căn cứ Nghị định số  132 / 2013 / NĐ - CP  ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;


Căn cứ Nghị định số  154 / 2013 / NĐ - CP  ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung;


Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt thí điểm thành lập Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung với những nội dung như sau:

 1. Tên gọi: Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.


 2. Mô hình Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung


  1. Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung là tổ chức liên kết giữa Công viên phần mềm Quang Trung với các khu công nghệ thông tin tập trung, khu phần mềm, trung tâm công nghệ thông tin để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin.


  2. Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung có các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của khu công nghệ thông tin tập trung quy định tại Điều 4 Nghị định số  154 / 2013 / NĐ -  CP ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung.

 3. Thành viên của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

  1. Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung được thành lập với 02 thành viên ban đầu bao gồm: Công viên phần mềm Quang Trung và Khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ITP) liên kết với nhau nhằm kế thừa, phát huy thương hiệu Công viên phần mềm Quang Trung, tạo hạ tầng đồng bộ, thống nhất, nâng cao năng lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin.


  2. Trong quá trình hoạt động, Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung được kết nạp thành viên là các khu công nghệ thông tin tập trung, khu phần mềm, trung tâm công nghệ thông tin và các khu khác có hoạt động phù hợp chức năng, nhiệm vụ của khu công nghệ thông tin tập trung trên cơ sở tự nguyện tham gia. Tổ chức quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung đề xuất, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, đánh giá, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định kết nạp thành viên Chuỗi.

 4. Chính sách ưu đãi và nguồn vốn hỗ trợ đầu tư đối với Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

  1. Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung được áp dụng các chính sách ưu đãi đối với khu công nghệ thông tin tập trung quy định tại Nghị định số  154 / 2013 / NĐ - CP  ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung và được hưởng các chính sách ưu đãi khác áp dụng đối với khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định của pháp luật.

  2. Ngân sách nhà nước (của Trung ương và địa phương) hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các phân khu chức năng của thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung theo quy định của pháp luật.

 5. Mô hình Tổ chức quản lý và Quy chế hoạt động Chuỗi Công viên phần mềm Quang 

  Trung


  1. Tổ chức quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng nhiệm vụ như sau:


   • Quản lý các hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung theo quy định của pháp, luật;


   • Định hướng chiến lược phát triển của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung;


   • Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá hình ảnh Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung trong nước và nước ngoài để thu hút các nguồn lực đầu tư vào Chuỗi, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp công nghệ thông tin trong và ngoài nước, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia vào hoạt động tại Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung;


   • Thúc đẩy, nâng tầm hoạt động của các đơn vị thành viên; nghiên cứu phát triển, hợp tác chia sẻ thương hiệu, kinh nghiệm quản lý, điều hành và hỗ trợ đào tạo cho các đơn vị thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

  2. Quy chế hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung bao gồm các nội dung quy định điều chỉnh hoạt động của các thành viên Chuỗi; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam; doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư và hoạt động liên quan tại các đơn vị thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung, bảo đảm phù hợp mục tiêu, định hướng phát triển và các quy định của pháp luật.


 6. Tổ chức thực hiện

 1. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

  • Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này. Trường hợp có những vấn đề phát sinh ngoài khả năng xử lý và vượt thẩm quyền của các Bộ, ngành liên quan, Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ;


  • Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan xây dựng và phê duyệt Tổ chức quản lý và Quy chế hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung;


  • Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả việc thí điểm thành lập Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung; nghiên cứu, đề xuất xây dựng các cơ chế chính sách quản lý nhà nước đối với mô hình chuỗi công viên phần mềm phù hợp với thực tiễn phát triển.


 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông cân đối bố trí vốn đầu tư hằng năm để hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các phân khu chức năng của thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung theo quy định của pháp luật.


 3. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm:


  • Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Tổ chức quản lý và Quy chế hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung;


  • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự toán tổng mức đầu tư xây dựng, phát triển Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.


 4. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm:

 • Triển khai các thủ tục cần thiết để Khu công nghệ phần mềm (ITP) tham gia Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung theo Quyết định này;


 • Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Tổ chức quản lý và Quy chế hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Ban Bí thư Trung ương Đảng;

 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

 • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 • Văn phòng Trung ương Đảng;

 • Vãn phòng Tổng Bí thư;

 • Văn phòng Chủ tịch nước;

 • Văn phòng Quốc hội;

 • Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

 • Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, V.III, TKBT, TH;

 • Lưu: VT, KGVX (3b).HMT

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.