Open navigation

Thông tư 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA Thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc BQP, BCA


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - 

BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ CÔNG AN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  03 / 2016 / TTLT - BLĐTBXH - BQP - BCA 

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016


THÔNG TƯ LIÊN TỊCH


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KHOẢN 6 ĐIỀU 32 CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ  28 / 2015 / NĐ - CP  NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT VIỆC LÀM VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VỀ VIỆC THÔNG BÁO BIẾN ĐỘNG LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG, BỘ CÔNG AN


Căn cứ Nghị định số  106 / 2012 / NĐ - CP  ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số  35 / 2013 / NĐ - CP  ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số  106 / 2014 / NĐ - CP  ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Khoản 6 Điều 32 của Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về việc thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện việc thông báo biến động lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (sau đây viết tắt là đơn vị) thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo quy định tại Khoản 6 Điều 32 của Nghị định số  28 / 2015 / NĐ -  CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (sau đây viết tắt là Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP ).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 1. Các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có sử dụng lao động theo hình thức hợp đồng lao động.

 2. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Việc thông báo biến động lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo quy định tại Khoản 6 Điều 32 Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP 

 1. Các trường hợp được xác định là biến động lao động trong đơn vị:

  1. Tăng lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động;

  2. Giảm lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động;

  3. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

 2. Các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an báo cáo về số lao động tăng, số lao động giảm, lý do tăng, lý do giảm; số lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

 3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm tổng hợp tình hình biến động lao động của các đơn vị để thông báo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

  1. Định kỳ sáu tháng đầu năm (trước ngày 15 tháng 7) thông báo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) về tình hình biến động lao động (tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6);

  2. Định kỳ hằng năm (trước ngày 15 tháng 01 của năm sau) thông báo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) về tình hình biến động lao động (tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó);

  3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thông báo về tình hình biến động lao động của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

 4. Trong thời hạn 7 ngày làm việc tính từ ngày các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giảm hoặc có kế hoạch giảm từ 100 lao động trở lên phải báo cáo với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để thông báo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm).

Điều 4. Tổ chức thực hiện

 1. Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn các đơn vị báo cáo, tổng hợp tình hình biến động lao động và thông báo cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình biến động lao động theo quy định tại Thông tư này, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh có liên quan.

 2. Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân giúp Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn các đơn vị báo cáo, tổng hợp tình hình biến động lao động và thông báo cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình biến động lao động theo quy định tại Thông tư này, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh có liên quan.

 3. Cục Việc làm giúp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp tình hình biến động lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh có liên quan.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2016.

 2. Thông tư liên tịch số  14 / 2013 / TTLT - BLĐTBXH - BQP - BCA  ngày 22 tháng 8 năm 2013 giữa Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an về hướng dẫn thực hiện Khoản 2 Điều 10 của Nghị định số  127 / 2008 / NĐ - CP  ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số  100 / 2012 / NĐ - CP  ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc thông báo với cơ quan lao động khi có biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành.

 3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an để kịp thời xem xét, giải quyết./.


KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 

THỨ TRƯỞNG


Thượng tướng Bùi Quang Bền

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

 THỨ TRƯỞNG


Thượng tướng Nguyễn Thành Cung

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

THỨ TRƯỞNG


Doãn Mậu Diệp

Nơi nhận:

 • Ban Bí thư Trung ương Đảng;

 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

 • Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;

 • Văn phòng Quốc hội;

 • Văn phòng Chủ tịch nước;

 • Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

 • Tòa án nhân dân tối cao;

 • Kiểm toán nhà nước;

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

 • Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

 • UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

 • Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ;

 • Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

 • Lưu: VT (Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an), CVL, BHXHBQP, BHXHCAND.

Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số  03 / 2016 / TTLT - BLĐTBXH - BQP - BCA  ngày 25 tháng 3 năm 2016 giữa Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an.TÊN ĐƠN VỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: ……. / …………… .

V/v thông báo tình hình biến động lao động 6 tháng đầu năm…….(hoặc năm……)

……….., ngày ….. tháng ……. năm……


Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)


Thực hiện Thông tư liên tịch số  03 / 2016 / TTLT - BLĐTBXH - BQP - BCA  ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Khoản 6 Điều 32 của Nghị định số  28 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về việc thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Quốc  phòng / Bộ  Công an thông báo như sau:


(Đơn vị tính: người)STT


Nội dung thông báo


Đầu kỳ báo cáo (1)

Biến động trong kỳ báo cáo

Cuối kỳ báo cáo

(5)=(1)+(2)-(3)-(4)

Tăng

(2)

Giảm

(3)

Tạm hoãn

(4)

1

Tổng số lao động

Trong đó:


a

Số lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng


b

Số lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng

Số lao động giao kết hợp đồng c lao động từ đủ 12 tháng đến 36

tháng


d

Số lao động giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn2

Số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp


3

Số lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Trên đây là thông báo về tình hình biến động lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc  phòng / Bộ  Công an./.Nơi nhận:

- Như trên;

- ……………..;

- Lưu: ………..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.