Open navigation

Công văn 5277/VPCP-KTTH ngày 13/07/2023 Sớm triển khai Nghị định 42_2023_NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5277/VPCP-KTTH

V/v sớm triển khai Nghị định số 42/2023/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
 - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Về việc triển khai Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương hướng dẫn để thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng ngay sau khi Nghị định số 42/2023/NĐ-CP có hiệu lực; bảo đảm các đối tượng được hưởng chính sách quy định tại Nghị định trong thời gian sớm nhất.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam biết, thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Trần Hồng Hà,
PTTg Lê Minh Khái (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,
KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH Thg

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.