Open navigation

Công văn 3252/LĐTBXH-TCGDNN ngày 15/08/2023 Hướng dẫn nội dung chi và mức chi cho hoạt động đánh giá cấp thẻ kiểm định viên và xây dựng ngân hàng đề thi

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3252/LĐTBXH-TCGDNN

V/v hướng dẫn nội dung chi và mức chi cho hoạt động đánh giá cấp thẻ kiểm định viên và xây dựng ngân hàng đề thi

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 20123

 Kính gửi: Bộ Tài chính

Thực hiện Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30/3/2018 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 27/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức đánh giá cấp thẻ kiểm định viên và xây dựng ngân hàng đề thi đánh giá phục vụ cấp thẻ kiểm định viên.

Giai đoạn 2016 - 2020, việc xây dựng dự toán và quản lý, sử dụng kinh phí đối với 02 hoạt động nêu trên thực hiện theo Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực (căn cứ quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 11 Thông tư số 103/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020).

Tuy nhiên hiện nay, Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động đã kết thúc. Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT được thay thế bởi Thông tư số 69/2021/TT-BTC và cũng chưa có văn bản nào quy định nội dung chi, mức chi đối với 02 hoạt động: (i) Đánh giá cấp thẻ kiểm định viên; (ii) Xây dựng ngân hàng đề thi đánh giá phục vụ cấp thẻ kiểm định viên.

Do đó, để có căn cứ xây dựng kế hoạch, dự toán cho các hoạt động nêu trên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến sẽ vận dụng Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ Tài chính có ý kiến về việc này và hướng dẫn nội dung chi, mức chi để có căn cứ xây dựng kế hoạch, dự toán cho hoạt động đánh giá cấp thẻ kiểm định viên và xây dựng ngân hàng đề thi đánh giá phục vụ cấp thẻ kiểm định viên.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Bộ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cổng TTĐT Bộ (để đăng tải);
 - Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Lê Tấn Dũng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.