Open navigation

Công văn 893/TCT-CS Thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị dùng cho tàu đánh bắt xa bờ


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  893 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh

(Km03, QL 1A, Cam Phú, Cam Ranh, Khánh Hòa)


Trả lời công văn số  03 / CRS - KDĐT  ngày 07/01/2016 của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh về thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị dùng cho tàu đánh bắt xa bờ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại khoản 1 Điều 3 Luật số  71 / 2014 / QH13  sửa đổi, bổ sung một số điều các Luật về thuế và tại khoản 7 Điều 3 Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định đối tượng không chịu thuế GTGT đối với “Tàu đánh bắt xa bờ”.


Tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số  26 / 2015 / TT - BTC  ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tàu đánh bắt xa bờ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:


“Tàu đánh bắt xa bờ là tàu có công suất máy chính từ 90CV trở lên làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ khai thác, bảo quản sản phẩm cho tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản;”


Tại điểm b khoản 9 Điều 1 Thông tư số  26 / 2015 / TT - BTC  ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:


“Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định phục vụ cho sản xuất: phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tàu đánh bắt xa bờ, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác tiêu thụ trong nước không được kê khai, khấu trừ mà tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào thể hiện trên hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu phát sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuế và thuộc diện hoàn thuế theo quy định tại Điều 18 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 và Thông tư này.”


Ngày 30/10/2015, Bộ Tài chính có công văn số  15802 / BTC - CST  gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố và Cục Hải quan các địa phương hướng dẫn:


“Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng cung cấp động cơ máy thủy đồng bộ (bao gồm động cơ chính, hộp số đồng bộ và phụ kiện kèm theo) có công suất từ 90CV trở lên theo hợp đồng bán trực tiếp cho ngư dân hoặc hợp đồng bán cho cơ sở đóng tàu để nâng cấp hoặc đóng mới tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản thì động cơ máy thủy đồng bộ này là máy chuyên dùng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT”.


Tổng cục Thuế đã có công văn số  4835 / TCT - CS  ngày 16/11/2015 và công văn số  3144 / TCT - CS  ngày 05/8/2015 hướng dẫn về chính sách thuế GTGT cho tàu khai thác hải sản, tàu đánh bắt xa bờ (bản photo kèm theo).


Căn cứ hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về xử lý đối với hóa đơn đã lập.


Căn cứ hướng dẫn trên và theo trình bày của Công ty TNHH MTV đóng tàu Cam Ranh, hợp đồng giữa Công ty và các ngư dân được ký trong năm 2015 thì:


Tàu đánh bắt xa bờ khi Công ty bàn giao cho ngư dân theo hợp đồng đóng tàu ký giữa Công ty và ngư dân thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.


Đối với các máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ khai thác, bảo quản sản phẩm cho tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số  26 / 2015 / TT - BTC  và công văn số  15802 / BTC - CST  ngày 30/10/2015. Trường hợp khi Công ty mua vào để phục vụ cho việc đóng tàu đánh bắt xa bờ, bên bán hàng đã lập hóa đơn GTGT cho Công ty theo mức thuế suất 10% thì đề nghị Công ty và bên bán hàng thực hiện xử lý hóa đơn đã lập có sai sót theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  của Bộ Tài chính.


Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa;

  • Vụ PC, CST-BTC;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.