Open navigation

Công văn 985/TXNK-CST Hoàn thuế nguyên phụ liệu tiêu hủy


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  985 / TXNK - CST 

V/v nguyên phụ liệu tiêu hủy.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.


Trả lời công văn số  1027 / HQHCM - TXNK  ngày 27/4/2016 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vướng mắc hoàn thuế nguyên phụ liệu tiêu hủy của Công ty TNHH PouHung Việt Nam, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:


  1. Về thủ tục hải quan


    Thủ tục hải quan tiêu hủy phế phẩm sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình SXXK thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 72 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  và hướng dẫn tại điểm 31 Bảng tổng hợp ban hành kèm theo công văn số  6330 / TCHQ - GSQL  ngày 10/7/2015 về việc giải đáp vướng mắc Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC .


  2. Về chính sách thuế


Căn cứ khoản 8 Điều 47 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/1/2015 của Chính phủ thì trường hợp hàng hóa tái nhập là sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu thuộc đối tượng được hoàn thuế nhập khẩu thì cơ quan hải quan nơi làm thủ tục tái nhập phải thông báo cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế nhập khẩu biết (nếu là hai cơ quan hải quan khác nhau) về các trường hợp nêu tại khoản 7 Điều 47 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ -  CP để xử lý thuế theo quy định.


Căn cứ quy định tại điểm c khoản 7 Điều 114 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì:


“Trường hợp hàng hóa xuất khẩu là hàng hóa sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất (thuộc đối tượng được hoàn thuế khi xuất khẩu) phải nhập khẩu trở lại Việt Nam nhưng không tái chế, tái xuất thì xử lý như sau:


Tổ chức, cá nhân không được xét hoàn lại thuế (hoặc không được xét không thu thuế nếu chưa nộp thuế) đối với phần nguyên liệu nhập khẩu sản xuất ra số hàng hóa xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại hoặc đối với số hàng hóa đã tái xuất nhưng nay phải nhập khẩu trở lại đó;


Trường hợp cơ quan hải quan đã hoàn lại hoặc đã ban hành quyết định không thu thuế đối với phần nguyên liệu nhập khẩu sản xuất ra số hàng hóa xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại hoặc đối với số hàng hóa đã tái xuất nhưng nay phải nhập khẩu trở lại thì người nộp thuế phải nộp lại số tiền thuế đã được hoàn hoặc không thu đó”.

Trường hợp của Công ty TNHH PouHung Việt Nam tạm nhập để sửa chữa tái chế đối với sản phẩm thuộc các tờ khai SXXK do bị lỗi, nhưng hàng bị lỗi nhiều không thể sửa chữa được, Công ty đề nghị được tiêu hủy thì thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1 nêu trên, việc xử lý thuế thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 114 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.


Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, CS - Liên (03).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hưng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.