Open navigation

Công văn 1775/TCHQ-TXNK Thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1775 / TCHQ - TXNK 

V/v thuế chống bán phá giá

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Laird Việt Nam.

(Lô K10, KCN Quế Võ, Xã Nam Sơn, TP. Bắc Ninh)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số LV150206-TXNK ngày 10/02/2015 của Công ty TNHH Laird Việt Nam về vướng mắc trong việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh thực hiện. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh để được giải quyết theo quy địanh.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Laird Việt Nam được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh;

  • Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.